Volume 55 (2009) - Issue 3

ŠIMANSKÝ, V.; TOBIAŠOVÁ, E.; JANKOWSKI, M.; MARKIEWICZ, M.
Particle-size distribution and land-use effects on quantity and quality of soil organic matter in selected localities of Slovakia and Poland.
Vplyv zrnitosti a spôsobu využívania pôdy na kvantitu a kvalitu organickej hmoty pôdy vo vybraných lokalitách Slovenska a Poľska.
Agricutlure (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 3, pp. 125-132

HELDÁK, J.; BRUTOVSKÁ, E.; GALLIKOVÁ, A.
Selection of valuable potato genotypes with introduced resistance genes derived from wild species.
Selekcia cenných genotypov ľuľka zemiakového s introdukovanými génmi rezistencie z divorastúcich druhov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 3, pp. 133-139

BRITAŇÁK, N.; ILAVSKÁ, I.; HANZES, Ľ.
An impact of mineral fertilisation on the stability of semi-natural grassland at excessive or deficient rainfall.
Vplyv minerálneho hnojenia na stabilitu poloprírodného trávneho porastu počas nadbytku a nedostatku zrážok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 3, pp. 139-146

HNÁT, A.
The dependence of grain maize yield (Zea mays L.) from different soil tillage and meteorological conditions.
Závislosť úrody zrna kukurice siatej (Zea mays L.) od rozdielnych spôsobov obrábania pôdy a poveternostných podmienok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 3, pp. 148-155

LAHUČKÝ, L.; ÁRVAY, J.; BYSTRICKÁ, J.; ČÉRY, J.
The content of heavy metals in crop grew in metallically polluted region of Slovakia.
Obsah ťažkých kovov v poľnohospodárskej produkcii dopestovanej v metalicky zaťaženom regióne Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 3, pp. 156-163

Top