Volume 47 (2001) - Issue 4

Jamriška, P.
Effect of undersowing date of clover crops on silage maize yield.
Vplyv termínu podsevu ďatelinovín na úrodu silážnej kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 4, pp. 245-258.

Ježíková, O., Tomaškin, J., Zimková, M.
Production and persistence of simple and complex grass/clover mixtures.
Úrodnosť a vytrvalosť jednoduchých a zložitých ďatelinotrávnych miešaniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 4, pp. 259-277.

Ďurková, E., Holúbek, R.
Mineral substances of grassland in heifer breeding.
Minerálne látky trávneho porastu v odchove jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 4, pp. 278-292.

Hlaváčová, Z.
Sorptive properties of pea seeds and wheat ears.
Sorpčné vlastnosti semien hrachu a klasov pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 4, pp. 293-305.

Páltik, J., Šabík, J., Maga, J., Vitázková, B.
Quality of sugar beet seeding by pneumatic seeder.
Kvalita sejby cukrovej repy sejačkami s pneumatickým naberaním semien.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 4, pp. 306-318.

Top