Volume 53 (2007) - Issue 4

BEŽO, M., MASNICOVÁ, S., HRUBÍKOVÁ, BEŽO, M. ML.
Genetic polymorphism analysis of selected maize lines by PCR-RAPD markers for prediction of combinative potential of inbred lines for hybridization with high level of heterose.
Analýza genetického polymorfizmu vybraných línií kukurice pomocou PCR-RAPD markérov za účelom predpovedania kombinačného potenciálu inbredných línií pre kríženia s vysokou úrovňou heterózy.
Agriculture (Poľnohospopodárstvo), vol. 53, 2007, No. 4, pp. 161-168

ČERNÝ, I., PAČUTA, V., PORUBSKÁ, M.
Production parameters of sugar beet yield depending on the variety and foliar application of Atonik and Polybor 150 preparations.
Produkčné parametre cukrovej repy v závislosti od odrody a foliárnej aplikácii prípravkov Atonic a Polybor 150.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 4, pp. 169-174

MICHALÍK, I., UŽÍK, M., URMINSKÁ, D., ŽOFAJOVÁ, A.
The effect of variety and nitrogen fertilization on protein content and composition of oat grain.
Vplyv odrody a dusíkatej výživy na obsah a zloženie bielkovín zrna ovsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 4, pp. 175-182

KOTOROVÁ, D.
The changes of clay-loamy soil properties at its different tillage.
Zmeny vlastností ílovito-hlinitej pôdy pri jej rozdielnom obrábaní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 4, pp. 183-190

LÍŠKA, E., DEMJANOVÁ, E., HUNKOVÁ, E.
Competitive ability of creeping thistle Cirsium arvense (L.) Scop. and scentless mayweed Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz in spring barley stands.
Konkurenčná schopnosť pichliača roľného Cirsium arvense (L.) Scop. a parumančeka nevoňavého Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Laínz v porastoch jačmeňa siateho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 4, pp. 191-199

HOZLÁR, P.
New varieties.
Nové odrody.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2007, N. 4, pp. 200

Top