Volume 49 (2003) - Issue 5

HUDEC, J., BRESTIČ, M., OLŠOVSKÁ, K.
Effect of foliarly applied preparates on polyamine metabolism in winter wheat seedlings under different moisture conditions.
Vplyv foliárne aplikovaných prípravkov na polyaminový metabolizmus mladých rastlín ozimnej pšenice v rôznych vlhkostných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.5, pp. 213-220

ŠKROBÁKOVÁ, E.
Weed control in soybean (Glycine max L. Merr.) with pre-emergence herbicide Escort.
Eliminácia burín v sóji fazul'ovej (Glycine max L. Merr.) preemergentne aplikovaným herbicídom Escort.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.5, pp. 221-228

TANCIK, J., CAGÁŇ, L.
Utilization of biological and chemical insecticides against the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.), on sweet corn.
Využitie biologických a chemických insekticídov pri ochrane cukrovej kukurice proti vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis Hbn).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.5, pp. 229-234

ČERNÝ, I., PAČUTA, V., KARABÍNOVÁ, M.
Influence of different tillage methods on technological parameters of sugar beet yield.
Vplyv rôznych spôsobov obrábania pôdy na technologické parametre úrody cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.5, pp. 235-242

BALLA, P., KOTOROVÁ, D.
Effect of soil tillage on grain crops yields in the East-Slovakian Lowland conditions.
conditions Vplyv spracovania pôdy na úrody obilnín v podmienkach Východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.5, pp. 243-249

ILAVSKÁ, I., RATAJ, D., BRITAŇÁK, N., HANZES, L.
Botanical composition of overdrilled grassland after withholding fertilizer application.
Floristické zloženie prisievaného trávneho porastu po prerušení minerálneho hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.5, pp. 250-255

VOLOŠIN, J., ROVAŠ, M., MAJERNÍK, F., ZMETÁKOVÁ, Z.
Simple grassllegume mixtures in a warm and dry south-western region of the Slovak Republic.
Jednoduché ďatelinovinotrávne miešanky v teplej a suchej oblasti juhozápadného Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.5, pp. 256-264

PETROVIC, J.
Seed - the sixth expert and scientific seminar with international participation (report).
Osivo a sadba - šiesty odborný a vedecký seminár s medzinárodnou účasťou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.5, pp. 265-266

Top