Volume 45 (1999) - Issue 7-8

Užík, M., Žofajová, A.
Formation of spring barley populations for recurrent selection programme.
Tvorba populácií jarného jačmeňa pre program rekurentnej selekcie.
Agriculture (Poľnohosopodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 445-458.

Mačuha, P., Rychtárik, J.
Reaction of winter wheat and triticale varieties to acid medium.
Reakcia odrôd ozinmej pšenice a tritikale na kyslé prostredie.
Agriculture (Poľnohosopodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 459-470.

Henselová, M., Vizárová, G.
Influence of preparate Rastim 30DKV on the endogenous cytokinins content and technological parameters of sugar beet.
Vplyv prípravku Rastim 30DKV na obsah endogénnych cytokinínov a technologické parametre cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohosopodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 471-484.

Kováčik, P.
The changes of inorganic nitrogen content in antropic substrate during radish vegetation.
Zmeny v obsahu anorganického dusíka v antropogénnom substráte počas vegetácie reďkovky.
Agriculture (Poľnohosopodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 485-495.

Ivanová, H., Juhásoráv, G., Adamčíková, K.
Fusarium lateritium Ness. - the originator of drying of the branches of the Sophora japonica L.
Fusarium lateritium Nees. - pôvodca usychania konárov sofory japonskej (Sophora japonica L.).
Agriculture (Poľnohosopodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 496-507.

Veterárny, L., Hluchý, S., Weis, J.
Influence of an artificial sound stimulation on chicken hatching of the rhode island red breed from set eggs with different weight.
Vplyv umelej zvukovej stimulácie na liahnutie kurčiat plemena Rhode Island Red z násadových vajec s rôznou hmotnosťou.
Agriculture (Poľnohosopodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 508-515.

Palo, V., Hricková, J.
Utilization of mild soakage ability (capillarity) in dairy practice. II. form a judgement on stability of quarg.
Využitie nasiaklivosti (kapilarity) mlieka v mliekárenskej praxi. II. posúdenie stability tvarohu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 516-521.

Ondzik, J., Podolák, A., Fintorová, J.
Energy valuation of mixed biofuels at the basis of MeRo.
Energetické hodnotenie zmesných biopalív na báze MeRo.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 22-541.

Havrila, A:
An economical efficiency of vegerinary services.
Ekonomická efektívnosť veterinárskej činnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 7-8, pp. 542-556.

Top