Volume 12 (1966) - Issue 8

Šmálik, M.
Questions concerting classification and manipulation with potatoes in potatoes plants of production in Slovakia.
Problémy triedenia a manipulácie zemiakov v produkčných zemiakárskych závodoch Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 8, pp. 623-636.

Pastorek, M., Churová, K.
Over-wintering of selected varieties of winter wheat in the region of south Slovakia in the year 1963 - 1964.
Prezimovanie vybraných odrôd ozimnej pšenice v oblasti juhozápadného Slovenska v roku 1963 - 1964.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 8, pp. 637-644.

Zelník. J.
Rise of the Slovak Gray-Blue Rex from the genetic point of view.
Vznik slovenského sivomodrého rexa z genetického hľadiska.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 8, pp. 645-651.

Labuda, J.
Influence of fading degree of lucerne on the course of haylaging and on the haylage composition changes.
Vplyv stupňa zvädnutia lucerny siatej na priebeh senážovania a na zmeny zloženia senáže.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 8, pp. 652-659.

Baran, M., Lisyová, J.
On some questions of artificial drying lucerne and its vitaminous flour processing.
O niektorých otázkach umelého sušenia lucerny a jej spracovania na vitaminóznu múčku.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 8, pp. 660-670.

Bartík, M., Michnová, E.
Possibilities of using enzymes in diagnosis and therapy.
Možnosti použitia enzýmov v diagnostike a v terapii.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 8, pp. 671-676.

Top