Volume 10 (1964) - Issue 6

Špaldon, E.
Some notes to the agricultural theoretical research and ist tasks.
Niekoľko poznámok k poľnohospodárskemu teoretickému výskumu a jeho úlohám.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 413-418.

Pešek, F.
Classical methodology of estimating the yield of the cereals in the light of its exactness an praktical use in agricultural practice.
Klasická metóda odhadu úrod obilnín vo svetle presnosti a praktického použitia v poľnohospodárskej praxi.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 419-424.

Šály, A., Drábek, J., Neoral, J., Jemelík, J.
Possibilities of 1,2-dibromine-3-chlorpropan in controlling heteredera schachtii S C H M I N T (Beet Nematode) living on sugar beet.
Možnosti použitia 1,2-Dibróm-3-chlórpropanu v boji proti háďatku repnému ( Heteredera Schachtii S C H M I T) na cukrovej repe.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 425-431.

Labuda, J., Mucha, R.
Influence of cuso added in the feeding doses of pigs on live weight gains.
Vplyv prídavku síranu meďnatého do kŕmnych dávok ošípaných na prírastky živej váhy.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 433-442.

Medvecký, D.
Investigation of rearing calves with skim milk with 2 per cent fat content.
Výskum odchovu teliec egalizovaným mliekom s 2% tukovosťou.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 443-450.

Pastorek, M., Říman, L.
Local (regional) maize populations in Czechoslovakia.
Miestne (krajové) populácie kukurice v Československu.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 451-458.

Kováč, V., Gajdošík, M.
Selection of mothers with a special respect to the increase of sheep milk yield.
Výber matiek s osobitným zreteľom na zvyšovanie dojnosti oviec.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 459-463.

Rekoš, J.
Evaluation of bee eggy by means of an index.
Hodnotenie včelích vajíčok pomocou indexu.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 465-466.

Jelínek, J.
Possibilities of using industrial forms of work organization in agricultural produktion.
Možnosti použitia priemyslových foriem organizácie práce v poľnohospodárskej výrobe.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 467-469.

Dančík, J.
The 13th anniversary of the research institute of crop production in Piešťany.
13 rokov výskumného ústavu rastlinej výroby v Piešťanoch.
Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 6, pp. 471-478.

Top