Volume 26 (1980) - Issue 2

Masár, S.
Effect of physical properties of soil on the development dynamics of stands and wheat yields
Vplyv fyzikálnych vlastností pôdy na dynamiku vývoja porastov a úrody pšenice
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 115-126.

Baran, M., Kohút, J., Lazar, J., Poláček, M.
A study of the reasons of Cu dynamics in the dry matter of silage maize.
Štúdium príčin dynamiky Cu v sušine silážnej kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 127-135.

Škultéty, M., Podolák, M.
Effect of various hybrids on the dry matter yield, the quality of maize silages and nutrient contents.
Vplyv rôznych hybridov na úrodu sušiny, akosť kukuričných siláží a obsah živín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 136-142.

Paška, I.
Evaluation of the productiveness of the dams of final hybrids.
Vyhodnotenie produktívnosti matiek finálnych hybridov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 143-148.

Timko, L., Gabriš, J., Doboš, M.
Milk production of crossbred cows (F1 and F10) of the Slovak Pinzgau cattle crossbred cows with the Ayrshire Breed.
Produkcia mlieka kríženiek (F1 a F10) slovenského pinzgauského dobytka kríženého s ayrshirským plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 149-157.

Fľak, P., Antal, J.
The allometric growht of body dimensions and nutrient consumption of calves of the Slovak Spotted Breed at variou consumption of milk and plant proteins.
Alometrický rast telesných rozmerov a spotreby živín teliat slovenského strakatého plemena pri rôznej spotrebe mliečnych a rastlinných bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 158-166.

Frtús, J., Faško, J., Fľak, P.
Coeficients of heritability, repeatability, genotypic and phenotypic correlationships in milk yield indice.
Koeficienty dedivosti, opakovateľnosti, genotypové a fenotypové korelácie v ukazovateľoch mliekovej úžitkovosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 167-175.

Chrenek, J.
Correlationships between body sizes and milk prodution of black-spotted lowland milch cows.
Korelácie medzi telesnými rozmermi a produkciou mlieka čiernostrakatých nížinných dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 176-182.

Sedlár, J., Stráňai, I., Weis, J.
Age and growth of the fishery population of trout (Cyprinus carpio L.) in fishery population of trout (Cyprinus carpio L.) in the water-storage reservior at Moťová near Zvolen.
Vek a rast lovného stáda kapra (Cyprinus carpio L.) vo vodnej nádrži Moťová pri Zvolene.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 183-189.

Páltik, J.
Effect of agrophysical properties of sugar beet stand on the quality of the work of the toppering mechanism of the sugar beet topper 6-OCS.
Vplyv agrofyzikálnych vlastností porastu cukrovej repy na kvalitu práce skrojkovacieho ústrojenstva skojkovača 6-OCS
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 2, pp. 190-198.

Top