Volume 46 (2000) - Issue 6

Porhajašová, J., Urminská, J., Noskovič, J.
Effect of slow-acting nitrogenous fertilizers on leaching bivalent cations (Ca2+, Mg 2+) in the laboratory lysimetric experiment.
Vplyv pomaly pôsobiacich dusíkatých hnojív na vyplavovanie dvojmocných katiónov (Ca2+ a Mg2+) v podmienkach laboratórneho lyzimetrického pokusu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 6, pp. 405-414.

Kaninanska, R., Makovníková, J.
Acidification of soil - potential of mobility of phosphorus, potassium, cadmium and lead.
Acidifikácia pôdy - potenciál mobility fosforu, draslíka, kadmia a olova.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 6, pp. 415-427.

Pechová, B., Kubicová, Z., Miklovič, D., Falťanová, N.
Yield and quality of winter wheat in conventional and ecological cropping.
Úroda a kvalita pšenice ozimnej pri konvenčnom a ekologickom spôsobe pestovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 6, pp. 428-446.

Karabínová, M., Pačuta, V., Procházková, M.
Development in the number of winter wheat plants depending on the fertilization and sowing rate.
Vývoj počtu rastlín pšenice ozimnej v závislosti od hnojenia a výsevku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 6, pp. 447-460.

Miklovič, D.
Zinc content in tissue of oat, rye and silage maize cultivated on strongly contaminated soil.
Obsah zinku v rastlinách ovsa, raže a silážnej kukurice pestovaných na silne kontaminovanej pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 6, pp. 461-470.

Vilček, J., Gutteková, M.
Development and potential assumptions of crop production energetic parameters in Slovak Republic.
Vývoj a potenciálne predpoklady energetických parametrov rastlinnej výroby na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 6, pp. 471-481.

Top