Volume 24 (1978) - Issue 3

Andraščík, M., Smutný, J.
A study of the effect of some agrotechnical factors on sunflower yield and quality (Helianthus annus L.).
Štúdium vplyvu niektorých agrotechnických faktorov na úrodu a kvalitu slnečnice (Helianthus annus L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 181-191.

Hraška Š., Petrovic, J.
Heritability of quantitative characters of winter wheat in the F2 generation. Part I.
Dedičnosť kvantitatívnych znakov pšenice v F2 generácii. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 192-201.

Fecenko, J.
Dynamics of nutrient resorption in relation to the synthesis of the organic mass of spring barley.
Dynamika resorpcie živín vo vzťahu k syntéze organickej hmoty jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 202-210.

Holúbek, R.
Effect of high doses of NPK nutrients on the content and production of potassium in the dry matter of grass cover.
Vplyv vysokých dávok NPK živín na obsah a produkciu draslíka v sušine trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 211-218.

Mačuha, P.
Effect of nitrogen manuring on the amino acid composition and on the yield of dry matter and protein of the biomass of oats.
Vplyv hnojenia dusíkom na aminokyselinové zloženie a na úrodu sušiny a proteínu biomasy ovsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 219-230.

Knotek, S.
Application of grass stilage and graded bations of the concentrate feed in beef cattle fattening.
Uplatnenie trávnej senáže a odstupňovaných dávok jadrového krmiva vo výkrme hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 231-236.

Chrenek, J., Palanská, O.
Some qualitative indices of meat and tallow in the crossbreds of F1 and F10 generations (Slovak Spotted Breed with bulls of the Maas-Rhein-Iyssel Breed).
Niektoré kvalitatívne ukazovatele mäsa a loja krížencov F1 a F10 generácie (Slovenské strakaté plemeno s býkmi Mass-Rhin-Iysselským plemenom).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 237-243.

Pekárik, Š., Krajčovič, J., Torok, J., Gajdoš, J.
Rationalization of work in fruit gathering.
Racionalizácia práce pri zbere ovocia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 244-252.

Valášek, F., Gozoľa, V.
Some theoretical aspects of working regimes in agriculture.
Niektoré teoretické aspekty pracovných režimov v poľnohospodárstve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 3, pp. 253-261.

Top