Volume 41 (1995) - Issue 3

Gábriš, Ľ., Noskovic, J.
Dynamics of osmotic pressure after applications of standard and slowly soluble nitrogenous fertilizers.
Dynamika osmotického tlaku pri aplikácii štandardných a pomaly pôsobiacich dusíkatých priemyselných hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 3, pp. 161-168.

Gáborčík, N., Ondrášek, Ľ.
Decomposition of root biomass of different forage grasses and white clover.
Rozklad koreňovej hmoty sortimentu kŕmnych tráv a ďateliny plazivej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 3, pp. 169-177.

Paška, Ľ.
Selected aspects of management of fodder beet production systems in the Slovak Republic.
Vybrané aspekty manažmentu výrobných systémov kŕmnej repy v podmienkach Slovenskej republiky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 3, pp. 178-190.

Grofík, R., Taliga, F.
Mutual dependences of selected valued and economic indices at growing potatoes.
Vzájomné závislosti vybraných hodnotových a ekonomických ukazovateľov pri pestovaní zemiakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 3, pp. 191-198.

Lišková, M., Planderová, M.
Nematodes - plant virus vectors on potato stands in Slovakia.
Nematódy - vektory vírusov rastlín v porastoch zemiakov na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 3, pp. 199-210.

Tančin, V., Garssen, J.G.
Hormones and metabolites in blood of juvenile cattle in relation to different genetic merit for milk yield.
Vzťah hormónov a metabilitov v krvi teliat k mliekovej úžitkovosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 3, pp.211-222.

Svetlanská, M., Bencová, E., Szakács, J., Petrikovič, P., Vavrovičová, I.
Influence of higher consumption of milk and limited concentrate mixture on development of rumen fermentation in calves.
Vplyv zvýšenej spotreby mlieka a obmedzenej spotreby jadrovej kŕmnej zmesi na vývoj bachorovej fermentácie teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 3, pp. 223-234.

Top