Volume 26 (1980) - Issue 9

Ivanič, J., Paľo, J., Polednáková, H.
Effectiveness of manuring with sulphur of alfalfa (Medicago sativa L.).
Efektívnosť hnojenia sírou pri lucerne siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 785-793

Hanuš, J., Tóth, J.
Effect of solid cement-plant immisions on the content of nitrogenous substances at the first phases of development of beans.
Vplyv tuhých cementárenských emisií na obsah dusíkatých látok v prvých fázach vývinu fazule.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 794-801.

Očkay, Š.
Layering intensity of spring as influenced by forecrops and the management of stands.
Intenzita odnožovania jarného jačmeňa vplyvom predplodín a organizácie porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 803-811.

Chreneková, E.
Lead as an indicator of the degree of contamination of the environment.
Olovo ako indikátor stupňa znečistenia životného prostredia sídlisk.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 812-816.

Líška, M., Višňovský, M.
The results of a test of chemical protection against the socalled Ophiobolus graminis Sacc. under the condition of the East-Slovakian Region.
Výsledky skúšok chemickej ochrany voči tzv. chorobám piat stebiel v podmienkach východoslovenského kraja.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 817-829.

Miklášová, M.
An estimate of the componensts of the genetic variability of fertility elements of winter wheat ear by the Aksel and Johnsom method.
Odhad zložiek genetickej variability prvkov plodnosti klasu ozimnej pšenice Akselovou a Johnsonovou metódou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 830-834.

Sidor, V., Hladký, V., Lackovič, J., Vagač, G.
Individual excitation responses of pigs in a 24-hour cycle and their habituation at a different number of individuals per housing unit.
Individuálne excitačné reakcie ošípaných v 24-hodinovom cykle a ich habituácie pri rôznom počte jedincov na ustajňovaciu jednotku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 835-841.

Antal, J.
Growth of newlybred bull calves of the Slovak Pinzgau breed during calf-nursing.
Rast býčkov novošľachtencov slovenského pinzgauského plemena počas odchovu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 842-847.

Sedlár, J., Stáňal, I., Makara, A.
A contribution to the recognition of the age and growth of Carassius auratus linnaeus, 1758.
Príspevok k poznaniu veku a rastu karasa striebristého (Carassius auratus Linnaeus, 1758).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 848-859.

Kovalčíková, M., Kovalčík, K.
Etological regime of heifers of various age in bo housing.
Etologický režim jalovíc rôzneho veku v boxovom ustajnení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 9, pp. 860-869.

Top