Volume 8 (1961) - Issue 1

Labuda, J.
The importance of economical feeding of milch cows in winter teason.
Ekonomický význam hospodárnej výživy dojníc v zimnom období.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 1, pp. 3-6.

Dančík, J.
The influence of artificial irrigation on the content of dry solid matter and some essential nutrients in spring pulse and cereal mixtures grown in 1956-1959.
Vplyv umelých závlah na obsah sušiny a niektorých hlavných živín v jarných strukovino-obilných miešankách v rokoch 1956-1959.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 1, pp. 7-16.

Kandera, J., Blažej, M.
The influenze of fore-plants on the technological value and yield of malt barley from the standpoint of plant nutrition.
Vplyv predplodín na technologickú hodnotu a úrodu sladovníckeho jačmeňa z hľadiska výživy rastlín.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 1, pp. 17-28.

Nižnánsky, F.
Epididymitis of rams in Slovakia and qualities of isolated strains of brucellosis.
Infečkné zápaly prísemenníkov baranov na Slovensku a vlastnosti izolovaných brucelových kmeňov.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 1, pp. 29-40.

Chomkovič, G., Zelník, J.
A contribution to the study of the influence of iodine and iodide potassium on the production of sheep wool.
Príspevok k štúdiu vplyvu jódu a jodidu draselného na produkciu vlny u oviec.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1961, N. 1, pp. 41-52.

Bastl, I.
The number of eggs of Leuciscus idus L. from the Slovak part of the danubian river-system.
Počet ikier u jalca tmavého (Leuciscus idus L.) zo slovenskej časti dunajského systému.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1961, N. 1, pp. 53-64.

Top