Volume 46 (2000) - Issue 2

Miklovič, D.
Cadmium content in plants of oats, rye and silage maize cultivated in strongly contaminated fluvisol.
Obsah kadmia v rastlinách ovsa, raže a silážnej kukurice pestovaných na silne kontaminovanej fluvizemi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 2, pp. 85-95.

Kulich, J., Valko, J., Obernauer, D., Štěpánková, R.
Perspectives of alginite utilization in plant nutrition.
Perspektíva využitia alginitu vo výžive rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 2, pp. 96-111.

Jančovič, J., Vozár, Ľ.
Effect of different mineral fertilizing and its cessation on permanent grassland floristical composition.
Vplyv rôzneho minerálneho hnojenia a jeho prerušenia na floristické zloženie trvalého trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 2, pp. 112-121.

Ježíková, O., Tomaškin, J., Repiská, J.
Productivity and persistence of some grasses and red clover cultivars in upland regions.
Úrodnosť a vytrvalosť vybraných odrôd tráv a ďateliny lúčnej v podhorskej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 2, pp. 122-135.

Bachyncová, T., Mojto, J., Palanská, O., Ochodnický, D.
Meat quality of sucking kids.
Kvalita mäsa mliečnych kozliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 2, pp. 136-145.

Lahučký, R., Demo, P., Vašíček, D., Liptaj, T.
Skeletal muscle metabolism of pigs with different genotype on malignant hyperthermia assessed by nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Matabolizmus kostrového svalu ošípaných rozdielneho genotypu pre malígnu hypetermiu hodnotený nukleárnou magnetickou rezonančnou spektroskopiou.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. 46, 2000, no. 2, pp. 146-155.

Top