Volume 28 (1982) - Issue 10

Fecenko, J., Noskovič, J.
Effect of magnesium fertilizers on the uptake and utilization of phosphorus.
Vplyv horečnatých hnojív na príjem a utilizáciu fosforu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 10, pp. 853-861.

Juhásová, G.
Fungal diseases of evergreen woody plants in Slovakia.
Huové choroby stálezelených drevín na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 10, pp. 862-872.

Špánik, F., Repa, Š.
Effect of meteorological conditions on winter wheat overwintering.
Vplyv meteorologických podmienok na prezimovanie ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 10, pp. 873-882.

Holúbek, R.
Effe t of macroclimatic elements on the production of N-substances of intensively fertilized meadow.
Vplyv makroklimatických prvkov na produkciu N-látok intenzívne hnojenej lúky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 10, pp. 883-891.

Tkáč,J.
Production ability of grass covers under irrigation conditions at divided nitrogen nutrition on heavy soils of East Slovakian Lowland.
Produkčná schopnosť trávnych porastov v závlahových podmienkach pri delenej výžive dusíkom na ťažkých pôdach VSN.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 10, pp. 892-903.

Hudec, J.
Ureaphosphate in spring barley nutrition. II. effect of calcium and magnesium fertilization on the yield and quality of spring barley.
Ureofosfát vo výžive jarného jačmeňa. II. vplyv vápenatého a horečnatého hnojenia na úrodu a kvalitu jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 10, pp. 904-912.

Daněk, P., Kumprecht, I.
Possibility of using cannulas in broilers. I. influencing morphological indices.
Možnosť použitia kanýl pri brojleroch. I. ovplyvnenie morfologických ukazovateľov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 10, pp. 913-920.

Top