Volume 8 (1961) - Issue 11

Laho, L.
Prospektive plans in the development of viticulture.
Perspektívy rozvoja vinohradníctva.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 11, pp. 793-796.

Turčány, J.
Autumn ploughing - a basic provision of agricultural engineering.
Jesenná orba - základné agrotechnické opatrenie.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 11, pp. 797-809.

Kandera, J.
The influence of hightened and divided rations N by aightened rations P5O2 and K2O on the yields of maize grown for grain.
Vplyv zvýšených a delených dávok N pri zvýšených dávkach P2O5 na úrody kukurice na zrno.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 11, pp. 811-818.

Sakala, J.
The effect of frequency of sperm collection from bulls on its quality and fertility.
Vplyv frekvencie odberu spermy od býkov na jej kvalitu a fertilitu.
Poľnohospodástvo, vol. VIII, 1961, N. 11, pp. 819-825.

Gabriš, J., Kolde, K.
Comparison of the productivity of sows from the most widely distributed lines of while breeding swine in east Slovakia.
Porovnanie úžitkovosti prasníc najrozšírenejších línií bielych ušľachtilých ošípaných na východnom Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 11, pp. 827-836.

Farský, I.
Irrigation of spring-sown cereals.
Zavlažovanie jarných obilnín.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 11, pp. 837-848.

Kováč, V.
Results of milk production after three-breed crossing of wallachian sheep.
Výsledky v produkcii mlieka pri trojplemennom krížení valašiek.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 11, pp. 849-856.

Fogaš, I., Šomská, E.
A contribution to the question of earning capacity of red pepper growing.
Príspevok k otázke rentability pestovania koreninovej papriky.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 11, pp. 857-866.

Top