Volume 19 (1973) - Issue 3

Piovarči, A.
Analysis of the combinating ability of self-pollinating lines of maize (Zea mays L.) in the system of diallel grossing.
Analýza kombinačnej schopnosti samoopeľovaných línií kukurice (Zea mays L.) v systéme dialelického kríženia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 163-171.

Marek, J., Hraška, Š., Petrovic, J.
Plasmodesmata in Secale cereale L.
Plazmodezmy Secale cereale L.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 172-183.

Rácik, J., Polák, J., Říman, L.
Polyploids of perennial feedstuffs. XXII. content properties of the tetraploid forms of Trifolium L.
Polyploidy viacročných krmovín XXII. obsahové vlastnosti tetraploidných foriem Trifolium L.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp.184-192.

Majerčiak, P.
Effect of caloric and protein additives administered to pregnant sows on the fertility and fattening capacity of the progeny.
Vplyv karolických a bielkovinových prídavkov prasným prasniciam na plodnosť a na výkrmovú schopnosť potomstva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 193-201.

Gabriš, J., Bajan, Ľ., Skalka, J.
Obtaining of wool with the chemical preparation.
Získavanie vlny chemickým prípravkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 202-209.

Poltársky, J., Sommer, A., Žilla, T.
Utilization of sugar beet molasses in the nutrition of fattening pigs.
Využitie melasy z cukrovej repy vo výžive výkrmových ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 210-217.

Chrenek, J.
Effect of the breed on the course of the growth phases of fattening bullcalves.
Vplyv plemena na priebeh rastových fáz výkrmových býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 218-222.

Linhart, J., Hruška, J.
Immunnogenetic characteristics of slovak blackspotted swines.
Imunogenetická charakteristika slovenských čiernostrakatých ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 223-228.

Vereš, A., Polakovič, F.
Definition of the biological environment of typical vineyards and wine-growing in Czechoslovakia.
Definovanie biologického prostredia typických vinohradov a vinárstva v Československu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 229-236.

Massanyi, L.
A device for making the work more effective in the microscopic analysis of male gametes.
Prístroj na zefektívnenie práce pri mikroskopickej analýze samčích pohlavných buniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 3, pp. 237-242.

Top