Volume 14 (1968) - Issue 5

Lorenčík, L.
Agroecologic conditions of winter wheat growing in the region of the East-slovakian lowland.
Agroekologické podmienky pestovania ozimnej pšenice v oblasti Východoslovenskej nížiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 329-339.

Lichner, S., Folkman, I.
Study or the density changes in the agrobotanic group of meadow herbs influenced by hihg rations of NPK nutrients on permanent grassland.
Štúdium zmien pokryvnosti agrobotanickej skupiny lúčnych bylín vplyvom vysokých dávok NPK živín na prirodzenom lúčnom poraste.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 340-355.

Špaldon, E., Láskoš, J.
Contribution to the influence of nutrition and treatment of hemps on the biological value of the seed for sowing in the first reproduction.
Príspevok o vplyve výživy a ošetrovania konopí na biologickú hodnotu osiva v prvej reprodukcii.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 356-364.

Boháč, J., Kuzmiak, J.
Study on the decrease in the biological value of the wheat seed for sowing during the exchange cycle.
Štúdium poklesu biologickej hodnoty osiva pšenice počas výmenného cyklu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 365-373.

Bakoš, A., Hell, P., Točka, I.
Contirbution to the knowledge of the effect of endrin 20 and agronal H on the japonese quail (Conturnix C. Japonica) under laboratory conditions.
Príspevok k poznaniu účinku endrínu 20 a Agronalu H na japonskú prepelicu (Coturnix C. Japonica) v laboratórnych podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 374-381.

Kováč, M.
Calcium requirement in feed compounds for laying hens, I. influence of different calcium content on laying-hen live weight, egg laying, feed consumption and egg weicht (part I).
Potreba vápnika v kŕmnych zmesiach pre nosnice, I. vplyv rôzneho obsahu vápnika na živú váhu nosníc, znášku, spotrebu krmiva a váhu vajec.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 382-388.

Gabriš, J., Staník, J., Mráz, G.
The correlations between the daily gains and food consumption with pigs at the control stations of fattening capacity for the year 1963 - 1965.
Korelačné vzťahy medzi dennými prírastkami a spotrebou krmiva u ošípaných na staniciach kontroly výkrmnosti za roky 1963 - 1965.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 389-396.

Horváth, E., Rapant, V.
On the problems of the organization of supply units for livestock production.
K otázkam organizácie zásobovacích útvarov pre živočíšnu výrobu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 397-408.

Dobiáš, A., Moravčík, V.
Importace of growing and problems of oats breeding for green fodder and silage.
Význam pestovania a problémy šľachtenia ovsa na zelený krm a siláž.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 409-415.

Špánik, F.
Sunshine and cloudy sky in Nitra.
Slnečný svit a oblačnosť v Nitre.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 5, pp. 416-424.

Top