Volume 33 (1987) - Issue 3

L-Bartošová, M.
Effect of soil tillage and fertilization on changes of fertility elements of the winter wheat Iris.
Vplyv obrábania pôdy a hnojenia na zmeny prvkov úrodnosti ozimnej pšenice Iris.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 185-195.

Podoba, J., Strežencová, D.
Effect of the density of ruminants on winter wheat yields.
Vplyv hustoty prežúvavcov na úrody ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 196-201.

Hudec, J., Hudec, J.
Spring barley yield formation after the application of refuse succinic acid.
Tvorba úrod jarného jačmeňa po aplikácii odpadnej kyseliny jantárovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 202-208.

Michalík, I., Lejko, M.
Protein complex biosynthesis in the grain of various spring barley lines.
Biosyntéza bielkovinového komplexu v zrne rôznych línií jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 209-220.

Šteňová, M., Kulíšek, V., Ledeč, M.
Production and quality of the ejaculate of cocks in relation to the weight and histological structure of ovaries.
Produkcia a kvalita ejakulátu kohútov vo vzťahu k hmotnosti a histologickej štruktúre semenníkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 2221-228.

Kovržnych, J.A.
On the age and growth roach (Rutilus rutilus L., 1758) in the water basin of Kráľová nad Váhom.
O veku a raste plotice obyčajnej (Rutilus rutilus L., 1758) vo vodnej nádrži Kráľová nad Váhom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 229-237.

Zajonc, I.
Production of house fly pupae in excrements of some house animals.
Produkcia kukiel muchy domácej v exkrementoch niektorých domácich zvierat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 238-245.

Vicen, M.
Dependence of beef cattle productivity on its area intensity and enterprise concentration.
Závislosť úžitkovosti hovädzieho dobytka od jeho plošnej intenzity a podnikovej koncentrácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 246-253.

Valášek, F., Vicen, M.
Area density of beef catle - one of the important factors of agricultural production intensity.
Plošná hustota hovädzieho dobytka - jeden z dôležitých faktorov intenzity poľnohospodárskej výroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 254-261.

Lobotka, J., Marczak, J., Opáth, F.
Energy evaluation of a stationary line for feeding beef cattle.
Energetické hodnotenie stacionárnej linky kŕmenia hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 3, pp. 262-269.

Top