Volume 25 (1979) - Issue 6

Andraščík, M., Žofajová, A., Žaja, J.
Effect of nutrition on the number of plants during vegetation. Part II.
Vplyv výživy na počet rastlín počas vegetácie. Časť II.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 453-459.

Podstavek, B.
Combination of large-area irrigation with fertilizing irrigations.
Kombinácia veľkoplošných závlah so závlahami hnojivými.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 460-469.

Tomáš, J.
Effect of various Sulphur doses on the content of calcium, magnesium and sulphur in the dry matter of alfalfa plants.
Účinok rôznych dávok síry na obsah vápnika, horčíka a síry v sušine rastlín lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 470-482.

Damborská, M., Segaťa, V.
Effect of constant low temperatures on the expiration of endogenous dormancy of winter buds of the grapevine.
Vplyv konštantných nízkych teplôt na doznievanie endogénnej dormancie zimných pukov viniča hroznorodého.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 483-490.

Gálik, R.
Effect of various calcium level on the digestibility and retention of nutrients in pigs.
Vplyv rôznej hladiny vápnika na stráviteľnosť a retenciu živín ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 499-506.

Bellér, I., Fľak, P.
Effect of milk yield of cows on progeny growth.
Vplyv dojivosti kráv na rast potomstva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 507-516.

Chmelničná, Ľ.
The results of a study of the effect of cage technology on the quality of eggs.
Výsledky štúdia vplyvu klietkovej technológie na kvalitu vajec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 517-523.

Kollárová, E., Smirnov, V.
Evaluation of some carcas parts of lamb meat from the viewpoint of protein composition.
Hodnotenie niektorých výsekových častí jahňacieho mäsa z hľadiska zloženia bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 524-529.

Valášek, F., Vicen, M.
Improvement of the function of manure line and its end in large-capacity fattening houses.
Zlepšenie funkcie hnojnej linky a hnojnej koncovky veľkokapacitných výkrmní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 6, pp. 530-542.

Procházka, B., Zeman, S., Knoll, J.
Compression strength on kernel.
Pevnosť zrna v tlaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8, pp. 677-685.

Top