Volume 32 (1986) - Issue 10

Jančovič, J.
Quality and quantity dry matter indices of intensively fertilized and exploited grass cover.
Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele sušiny intenzívne hnojeného a využívaného pasienkového porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 10, pp. 865-870.

Gáborčík, N.
Characteristic of young plants of some grass varieties and cultivars. III. root volume, dry matter production, concentration and uptake of mineral nutrients of tall fescue cultivars.
Charakteristika mladých rastlín niektorých druhov a kultivarov. III. objem koreňa, produkcia sušiny, koncentrácia a odber minerálnych živín kultivarmi kostravy trsťovitej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 10, pp. 871-878.

Hraška, Š., Brindza, J.
Content variability of proteins in winter wheat grain.
Variabilita obsahu proteínov v zrne ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 10, pp. 879-888.

Hanes, J.
A study of the effect of wheat straw and CaCO3 on the chemical properties of lixiviated gley soil under laboratory conditions. 1. effect of the components studied on the content and quality composition of organic component.
Štúdium vplyvu pšeničnej slamy a CaCO3 na chemické vlastnosti illimerizovanej pôdy oglejenej v laboratórnych podmienkach. I. Vplyv skúmaných komponentov na obsah a kvalitatívne zloženie organickej zložky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 10, pp. 889-902.

Miklovič, D.
On the problem of varietal specifities of sugar beet of domestic provenience.
K otázke odrodových zvláštností cukrovej repy domácej proveniencie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 10, pp. 903-910.

Oravcová, E., Margetín, M.
Genetic structure of sheep determined by analysis of 6 polymorphous systems.
Genetická štruktúra oviec zisťovaná analýzou 6 polymorfných systémov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 10, pp. 911-917.

Vrzgula, L., Bíreš, J., Jenčík, F.
Cu, Fe and Zn concentration in soil, fodders and biological material of sheep in the vicinty of a copper smeltery.
Koncentrácia Cu, Fe a Zn v pôde, krmivách a biologickom materiáli oviec v oblasti závodu na výrobu medi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 10, pp. 918-926.

Vláčil, R.
Organizational information about the time distribution of after-harvest pasture of sheep.
Organizačné poznatky o časovom rozložení doberkovej paše oviec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 10, pp. 927-934.

Top