Volume 35 (1989) - Issue 4

Tišliar, E.
Influence of various types of mowing mechanisms on the production of hay from natural grass stands at various levels of nitrogenous nutrition.
Vplyv rôznych typov žacích mechanizmov na produkciu sena z prirodzeného trávneho porastu pri rôznej úrovni dusíkatej výživy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp. 281-288.

Holécy, B.
Significance of production grass stands in protected landscape area.
Význam produkčných trávnych porastov v chránených krajinných oblastiach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp.289-299.

Seifert, G.
Nutrient content in natural alpine grass stands.
Obsah živín v prirodzených vysokohorských trávnych porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp. 300-306.

Šimko, J., Prostredný, P.
Influence of the share of individual components of alfalfa crop on the nitrogenous substances and fibre content.
Vplyv podielu jednotlivých zložiek úrody lucerny siatej na obsah dusíkatých látok a vlákniny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp. 307-315.

Gálik, R., Kabát, L.
Analysis of mutual relations between various contents of manganese in feed and retention of mineral substances (1st part).
Analýza vzájomných vzťahov medzi rôznym obsahom mangánu v krmive a retenciou minerálnych látok (1. časť).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp. 316-327.

Chrenek, J., Janči, A., Furdeková, J.
Content of basic milk components in cows of Slovak Pinzgau breed and in crossbreds with Ayrshine and Red Pied Lowland breeds.
Obsah základných zložiek mlieka u dojníc slovenského pinzgauského plemena a kríženiek s ayrshirským a červenostrakatým nížinným plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp. 328-334.

Brouček, J., Foltys, V., Kovalčik, K., Pažmová, J.
Influence of various chemical agents on the quality of preserved cow colostrum.
Vplyv rôznych chemických prostriedkov na kvalitu konzervovaného kravského mledziva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp. 335-341.

Petranský, I., Drabant, Š.
Experimental measurement of tractor hydraulic.
Experimentálne meranie traktorovej hydrauliky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp. 342-355.

Hronská, Z.
Trend of prime costs of red clover ant its mixtures with grasses in the Slovak Socialist Republic (SSR) within the years 1982-1985.
Vývoj vlastných nákladov ďateliny lúčnej a jej miešaniek s trávami v SSR v rokoch 1982-1985.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 4, pp. 356-367.

Top