Volume 25 (1979) - Issue 2

Benetín, J.
Optimum humidity for plants - relationship between water content in soil air content and yield.
Optimálna vlhkosť pre rastliny - vzťah medzi obsahom vody v pôde, vzdušnosťou a úrodou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 117-125.

Andraščík, M., Orenčák, L., Dudáš, B.
Effect of preceding seeding rates on the value of the main elements of fertility of wheat after re-sowing.
Vplyv predchádzajúcich výsevkov na hodnotu hlavných prvkov úrodnosti pšenice po preseve.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 126-138.

Kubjatko, F.
A study of the relationship of single leaves on the number of grains per ear. Their weight and the number of non-productive spikelets in selected lines of winter wheat.
Štúdium vzťahu jednotlivých listov na počet zŕn v klase. Ich hmotnosť a počet neproduktívnych kláskov vo vybraných líniách ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 139-148.

Kováč, K.
A study of soil tillage for winter wheat after alfalfa. Part I.
Štúdium obrábania pôdy k ozimnej pšenici po lucerne siatej. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 149-159.

Tomáš, J., Ivanič, J.
Efficiency of various doses of sulphur on the dry matter yield of alfalfa in various types of soil.
Účinnosť rôznych dávok síry na úrodu sušiny lucerny siatej na rôznych pôdnych typoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 160-168.

Kliment, J., Uhlár, J.
Growth and slaughter value of crossbred bulls of the F1 generation of the Slovak Spotted Breed with the Holstein-Friesian Redspotted Breed at Semiintensive Diet. Part II.
Rast a jatočná hodnota býkov krížencov F1 generácie slovenského strakatého plemena s holštajnskofrízkym červenostrakatým plemenom pri polointenzívnej výžive. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 169-177.

Cibula, M., Plesník, J.
A study of milk yield of the crossbred cows of the Slovak Pinzgau abd Ayrshire Breeds.
Štúdium mliekovej úžitkovosti kríženiek slovenského pinzgauského a ayrshirského plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 178-186.

Majerčiak, P., Kubica, M., Krcho, I.
Nourishment of sows with complete mixed feeds and digestibility of nutrients. Part I.
Výživa prasníc kompletnými jadrovými zmesami a stráviteľnosť živín. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 187-195.

Halaj, M.
Correlationship between the properties of the yolk and the white during the egg-laying cycle.
Korelácia medzi vlastnosťami žltka a bielka počas znáškového cyklu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 2, pp. 196-200.

Top