Volume 44 (1998) - Issue 1

Klementová, D.
The calculation of the critical wind velocity for soil deflation.
Výpočet kritických rýchlostí pre odnos pôdy vetrom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 1, pp. 1-8.

Mucha, V.
Influence of some basic components of soil air on enzymatic activity of calcaro-calcic chernozem.
Vplyv niektorých základných zložiek pôdneho vzduchu na enzýmovú aktivitu černozeme karbonátovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 1, pp. 9-12.

Jamriška, P., Mikle, F.
The effect of height and density of red clover and intergeneric grass hybrid Felina na úrodu prvej kosby ich miešaniek.
Účinok výšky a hustoty porastu ďateliny lúčnej a medzirodového hybrida Felina na úrodu prvej kosby ich miešaniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 1, pp. 13-25.

Borowiec, F., Zajac, T., Furgal, K.
The effect of microbial additive nutritive value of grass, clover and whole barley crop silages.
Vplyv mikrobiálnych prípravkov na výživnú hodnotu siláží pripravených z trávy, ďateliny a jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 1, pp. 26-33.

Paulech, P.
Effect of temperature upon conidia germination of the fungus Alternaria porri f.sp. Solani Ell. et Mar.
Vplyv teploty na klíčenie konídií huby Alternaria porri f.sp. solani Ell. et Mar.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 1, pp. 34-40.

Gáborčík, N., Krkošková, B., Belajová, E.
Variability of chemical composition in chickpea cultivars. V. carbohydrates and starch concentration.
Kultivarová variabilita chemického zloženia cícera baranieho. V. koncentrácia rozpustných sacharidov a škrobu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 1, pp. 41-46.

Angelovičová, M.
Nitrogen content decrease in the dung of laying hens nourished with feed mixtures with lower protein content.
Zníženie obsahu dusíka v truse nosníc kŕmených kŕmnymi zmesami s nižším obsahom dusíkatých látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 1, pp. 47-60.

Šuchterová, K., Opáth, R.
Influence of the technical parameters of presses on oil extractability.
Vplyv technických parametrov lisu na výťažnosť oleja.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 1, pp. 61-70.

Top