Volume 25 (1979) - Issue 8

Hraška, Š.
Genetic conditioning of the technological quality of wheat meal. I. adhesiveness strength meal.
Genetická podmienenosť technologickej kvality pšeničnej múky. I. väznosť múky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8, pp. 625-631.

Matuškovič, J., Žuzi, I.
A study of the effect of surface on the weight volume of peach yield.
Štúdium vplyvu plošných tvarov na výšku hmotnosti úrod broskýň.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8 pp. 632-639.

Špánik, F.
Possibilities of utilization the conductometric method for the determination of water content in winter wheat plants.
Možnosti využitia konduktometrickej metódy na určovanie stavu vody v rastlinách ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 8, pp. 640-647.

Kliment, J., Pšenica, J.
Evaluation of crossbred cows of the F1 generation of the Slovak Spotted x Holstein-Friesian Redspotted Breed. Part I.
Zhodnotenie kríženiek F1 generácie slovenské strakaté x holštajnskofrízske červenostrakaté plemeno. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8 pp. 648-658.

Majerčiak, P., Krcho, I., Massanyi, L.
On the relathiship of the frequence of sampling and the quality of digestible nitrogenous substances to the motility and ER activity of boar spermatozoa.
Vzťah frekvencie odberov a kvality SNL k motilite a aktivite ER kančích spermií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8 pp. 659-667.

Kotvas, R., Vavák, V.
A contribution the study of milk cow ethology under the conditions of large-scale production technology.
Príspevok k štúdiu etológie dojníc v podmienkach veľkovýrobnej technológie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8 pp. 668-676.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 8 pp. 632-639.

Top