Volume 28 (1982) - Issue 5

Masaryk, Š., Ivanič, J.
Nitrogen changes in soils manured with mineral fertilizers and organic manures. II. The dynamics of organic forms of nitrogen.
Premeny dusíka v pôdach pri hnojení priemyselnými a organickými hnojivami. II. Dynamika organických foriem dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 389-399.

Frančáková, H., Muchová, Z.
Effect of nutrition on the quality indices of malting barley.
Vplyv výživy na kvalitatívne ukazovatele sladovníckeho jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 400-408.

Hronec, O., Fecenko, J., Trojan, Š.
Effect of sulphurous immissions on the yield and nutritive value of soybean.
Vplyv siričitých imisií na úrodu a výživnú hodnotu sóje.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 409-418.

Paška, I., Šoltés, J., Vavro L., Petríček, M., Hulíková, Z.
A possibility of utilization of zeolites in pig breeding.
Možnosť využitie zeolitov v chove ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 419-423.

Gabriš, J., Timko, L., Doboš, M.
Body dimensions and shapes of Slovak Spotted Cows Crossbreds with the Red-Spotted Dairy Breed.
Rozmery a tvary tela slovenských strakatých kráv a kríženiek s červenostrakatým mliekovým plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 424-431.

Hašek, A., Szabová G., Fľak, P.
Research of possibilities of a multiple exploitation of feeding places for heifers.
Výskum možností viacnásobného využívania kŕmnych miest pre jalovice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 432-439.

Kepeňa, L.
The line breeding of the Slovak Cranolian Bee.
Líniový chov slovenskej Kranskej včely.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 440-449.

Vaškovský, P.
Economics of potato production of cooperative farms in Slovakia.
Ekonomika výroby zemiakov JRD na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 450-455.

Balšan, J., Zaťko, J.
The development of the growth dynamics of winter wheat grain yields and their variability in the Slovak Socialist republic.
Vývoj dynamiky rastu úrod zrna ozimnej pšenice a ich variability v SSR v r. 1966-1980.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 5, pp. 456-464.

Top