Volume 24 (1978) - Issue 6

Špaldon, E., Očkay, Š.
Technological value of spring barley. I. effect of graded doses of NPK fertilizers.
Technologická hodnota jarného jačmeňa. I. vplyv stupňovaných dávok NPK hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 471-484.

Hraška, Š., Marek, J.
Lamelae of chloroplast grana of some varieties and hybrids of winter wheat.
Lamely granov chloroplastov niektorých odrôd a hybridov ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 485-494.

Ivanič, J., Sedlák, E., Gryga, K.
Effect of various nutrient doses on hop yield.
Vplyv rôznych dávok živín na úrodu chmeľu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 495-502.

Repka, J., Kostrej, A., Klobušník, J.
Analysis of the production process of culture crops under the conditions of Southern Slovakia. VI. growth and production properties of winter wheat stand.
Analýza produkčného procesu kultúrnych rastlín v podmienkach južného Slovenska. VI. Rast a produkčné vlastnosti porastu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 503-513.

Šrobár, Š.
Susceptibility of some wheat cultivars to the infection of ears with pathogen Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC.
Citlivosť niektorých kultivarov pšenice na infekciu klasov hubou Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 514-518.

Hladký, V., Boroš, V., Danko, D.
A study of some etiological factors of pregnant sows under the conditions of a concentrated and technized environ.
Štúdium niektorých etologických faktorov prasných prasníc v podmienkach koncentrovaného a technizovaného prostredia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 519-531.

Fľak, P., Granát, J., Bulla, J., Zelník, J.
Genetic determination of the allometric growth of body size of Japanese quails (Coturnix C. Japonica). I. Allometry of body size growth.
Genetická determínácia alomerického rastu telesných rozmerov japonských prepelíc (Coturnix C. Japonica). I. Alometria rastu telesných rozmerov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 532-544.

Dubinský, P., Ryboš, M.
Dependence on the nutrition of the host of the lipid content and glycogen in Ascaridia galli (Nematode) in the ontogenesis.
Závislosť dynamiky obsahu lipidov a glykogénu u Ascaridia galli (Nematode) v ontogenéze od výživy hostiteľov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 545-555.

Šály, A., Matulíková, I.
Effect of mineral fertilizers on soil nematode population in the tobacco culture.
Vplyv priemyselných hnojív na populácie pôdnych nematódov v kultúre tabaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 6, pp. 556-568.

Top