Volume 48 (2002) - Issue 9

VIDOVIČ, J.
Temperature sum of maize hybrids (Zea mays L.). Methods anad results.
Teplotná suma hybridov kukurice (Zea mays L.). Metódy a výsledky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 9, pp. 445-457

ČERNÝ ,I., PAČUTA, V., KARABÍNOVÁ, M.
Influence of different ways of tillage on yield and technological quality of sugar beet varieties Fox and Zenith.
Vplyv rôznych spôsobov obrábania pôdy na úrodu a technologickú kvalitu cukrovej repy odrôd Fox a Zenith.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 9, pp. 458-463

TÓTH, Š., PORVAZ, P., KOTOROVÁ, D.
The influence of selected soil physical parameters on the alfalfa hay production.
Vplyv fyzikálnych vlastností na produkciu lucerny pri rozdielnych systémoch zakladania porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 9, pp. 463-471

ŽÁK, Š., KOVÁČ, K., LEHOCKÁ, Z.
The influence of conventional and no-till technology on soil organic matter balance in various arable farming systems.
Vplyv konvenčného a bezorbového obrábania pôdy v rôznych systémoch hospodárenia na bilanciu pôdnej organickej hmoty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 9, pp. 472-481

VJATRÁKOVÁ, J., ŠTEVLÍKOVÁ, T., JAVOREKOVÁ, S.
Changes in soil organic matter and biomass of soil microorganisms in alternative farming system.
Zmeny pôdnej organickej hmoty a biomasy mikroorganizmov v pôde pri alternatívnom spôsobe obhospodarovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 9, pp. 482-491

ZAUJEC, A., KOBZA, J.
The content and quality of soil organic matter in key monitoring sites observing by soil monitoring system of the Slovak Republic.
Obsah a kvalita humusu v kl'účových lokalitách monitoringu pôd Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 9, pp. 492-499

Top