Volume 44 (1998) - Issue 10

Kulich, J.
Evaluation of the emission effect from aluminium production around the SNP factory Žiar nad Hronom.
Zhodnotenie emisných vplyvov pri výrobe hliníka v okolí závodov SNP Žiar nad Hronom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 10, pp. 729-741.

Torma, S.
Mineral nitrogen dynamics in soil following fertilizers based on natural zeolite.
Dynamika minerálneho dusíka v pôde po aplikácii hnojiva na báze prírodného zeolitu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 10, pp. 742-752.

Dbreová, K.
Resistance of potato varieties to potato Y-virus (PVY) and potato leaf-roll virus (PLRV). Results of research and their utilization in Slovak republic.
Rezistencia odrôd zemiaka voči Y-vírusu zemiaka (PVY) a vírusu zvinutky zemiaka (PLRV). Výsledky výskumu a ich využitie na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 10, pp. 753-765.

Kráľovič, J., Králová, V., Tománková, E.
Effect of bioregulator Rastim-30-DKV on realization of yield potential of sugar beet.
Využitie bioregulátora Rastim-3-DKV pri realizácii úrodového potenciálu cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 10, pp. 766-774.

Pšenica, J., Tretinová, D.
The share of foreign breeds in pedigrees of pinzgau cattle bulls.
Podiel cudzích plemien v rodokmeňoch býkov slovenského pinzgauského plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 10, pp. 775-784.

Brestenský, V., Mihina, Š., Szabová, G., Botto, Ľ.
Time of lying and cleanliness of dairy cows in loose housing with different sizes of lying area.
Dĺžka odpočinku a čistota kráv v kotercovom podstielanom ustajnení s rôznou plochou ležoviska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 10, pp. 785-793.

Boreková, B.
Tax development and taxation of products from agriculture.
Vývoj daní a miery zdanenia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 10, pp. 794-804.

Top