Volume 38 (1992) - Issue 10

Kováčik, P., Fecenko, J.
Reciprocal determinableness of choice fractions in soil nitrogen.
Vzájomná determinovanosť vybraných frakcií pôdneho dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 737-747.

Priehradný, S., Minarčic, P.
Effect of choice anti-mildew preparations on some physiological manifestations of host and pathogen in combination barley - powdery mildew (Erysiphe graminis DC.).
Vplyv vybraných protimúčnatkových prípravkov na niektoré fyziologické prejavy hostiteľa a patogéna v kombinácii jačmeň - múčnatka trávová (Erysiphe graminis DC.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 748-760.

Stollárová, V.
Composition of yeast plant community on plum fruits in surroundings of construction of nuclear power station in Mochovce.
Zloženie spoločenstva kvasiniek na plodoch sliviek v okolí výstavby jadrovej elektrárne Mochovce.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 761-765.

Krkošková, B.
Study of gel-production of plant protein preparations.
Štúdium gélotvorby rastlinných bielkovinových prípravkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 766-774.

Horáková, D., Pospíšilová, Ľ.
Estimation of possibilities for biodegradation of petroleum substances in locality Hodonín-Nesyt.
Posúdenie možností biodegradácie ropných látok na lokalite Hodonín-Nesyt.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 775-781.

Mižičková, Ľ.
Position of private smallholders in conditions of the undermountain and moutain region of Slovakia.
Postavenie samostatne hospodáriacich roľníkov v podmienkach podhorskej a horskej oblasti Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 782-789.

Sommer, A., Petrikovič, P., Siget, J., Svetlanská, M.
Effect of recombinant bovine growth hormone (bST) for utilization of nitrogenous substances during lactation in first-calf cows.
Vplyv rekombinantného bovinného rastového hormónu (bST) na využitie dusíkatých látok počas laktácie u prvôstok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 790-798.

Babušík, P., Kulíšková, Ľ., Čunát, L.
Possibilities of preservation of early pig embryos at their utilization in embryotransfer.
Možnosti prechovávania skorých embryí ošípaných pri ich využití v embryotransfere.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 799-805.

Oravcová, E., Ďurčová, G.
Genetic difference among rabbits population estimated on the basis of the analyses of biochemical systems.
Genetický rozdiel medzi populáciami králikov posudzovaný na základe analýzy biochemických systémov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 806-815.

Parkányi, V., Mertin, D.
Growth of standard and gronland nutria from birth to the age 210 days.
Rast štandardných a gronlandských nutrií od narodenia do veku 210 dní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 10, pp. 815-821.

Top