Volume 37 (1991) - Issue 7-8

Lacko-Bartošová, M.
Changes of physical properties of drift heavy soil under the influence of cultivation.
Zmeny fyzikálnych vlastností nivej ťažkej pôdy vplyvom obrábania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 593-600.

Chreneková, E., Ľahučký, L.
Root intake of different forms of chromium.
Koreňový príjem rôznych foriem chrómu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 601-606.

Baran, M.
Effect of gradual nitrogen doses on production and nutritive value of maize and soy-bean mixture.
Vplyv stupňovaných dávok dusíka na produkciu a nutričnú hodnotu miešanky kukurice a sóje.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 615-627.

Cagáň, Ľ.
Anatomical structure of pericarp in wheat grain. I. Differentiation of the cell layers at the beginning of grain development.
Anatomická, Stavba oplodia v zrne pšenice. I. diferenciácia jednotlivých vrstiev buniek na začiatku vývoja zrna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 628-642.

Dunca, J., Supuka, J.
Mathematical and statistical evaluation of measurement of elastic, viscous-plastic and fast properties of wheat stalks variety Viginta and Roxana.
Matematicko-štatistické vyhodnotenie meraní pružných väzkoplastických a pevnostných vlastností stebiel pšenice odrôd Viginta a Roxana.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 643-647.

Škultéty, M., Škultétyová, N., Bencová, E.
Effect of defferent share of dry maize straw on quality of turnip silage.
Vplyv rôzneho podielu kukuričného kôrovia na kvalitu repných siláží.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 648-654.

Palkoci, L.
Intensive grass cover in process of heifer rearing.
Intenzívne trávne porasty v procese odchovu jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 655-663.

Pšenica, J.
Effect of season of calving on milk efficiency of first-calf cows in rearing with different level of utility.
Vplyv ročného obdobia na mliekovú úžitkovosť prvôstok v chovoch s rôznou úrovňou úžitkovosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 664-676.

Kovalčik, K., Kovalčiková, M., Gaduš, J., Brouček, J.
Changes in production and milk composition of cows at the alternating function of high temperature.
Zmeny v produkcii a zložení mlieka kráv pri striedavom pôsobení vysokých teplôt.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 677-683.

Kmeťová, E., Mojto, J., Foltys, V., Szakácsová, D.
Biochemical blook indices of carcass bulls and pigs after slaughtering.
Biochemické ukazovatele krvi jatočných býkov a ošípaných po zabití.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 684-690.

Mertin, D., Rafay, J., Berestov, V.
Concentration of some mineral elements in summer fur of young silver fox in moulting period.
Koncentrácia niektorých minerálnych prvkov v letnej srsti mláďať strieborných líšok v období pĺznutia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 691-697.

Huchý, S.
Effect of long-term administration of herbicides Afalon-50-WP and SYS-67B on live weight and mortality of rats.
Vplyv dlhodobého podávania herbicídov Afalon-50-WP a SYS-67B na živú hmotnosť a mortalitu potkanov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 698-705.

Zajonc, I.
Effect of substrate quality on reproduction and growth of earthworms of species Eisenia fetida.
Vplyv kvalitu substrátu na rozmnožovanie a rast dážďoviek druhu Eisenia fetida.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 7-8, pp. 706-717.

Top