Volume 43 (1997) - Issue 4-5

Krajčovič, V.
Agricultural system in upland and mountain regions of Slovak Republic.
Poľnohospodárske systémy v podhorských a horských regiónoch Slovenskej republiky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 241-251.

Rataj, D., Ilavská, I., Žiláková, J., Strežo, P.
The function of intergeneric grass hybrids (Festulolium) in forage production of upland and mountain regions.
Funkcia medzirodových hybridov tráv (Festulolium) v krmovinárstve horských a podhorských regiónov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 252-263.

Klobušický, K., Balcar, J.
Heavy metals and gaseous imissions in grassland ecosystem.
Ťažké kovy a plynné imisie v trávnych ekosystémoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 264-273.

Gáborčík, N., Čunderlík, J., Žiláková, J., Tomaškin, J.
Quality of primary production in the ecosystem of seminatural, over drilled and temporary grasslands.
Primárna produkcia a jej kvalita v ekosystémoch poloprírodných, prisievaných a dočasných trávnych porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 274-286.

Ondrášek, Ľ.
Carbon and nitrogen cycling in ecosystems of semi-natural, over-drilled and temporary grasslands.
Kolobeh uhlíka dusíka v ekosystémoch poloprírodných, prisievaných a dočasných trávnych porastoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 287-302.

Ježíková, O., Lihán, E.
Long-term fertilizer application on an alluvial meadow at two ratios of N:P:K.
Dlhodobé hnojenie aluviálnej lúky pri dvoch pomeroch N:P:K.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 303-317.

Strežo, P.
Effects of cutting frequency on production and quality of semi-natural grassland.
Vplyv frekvencie kosieb na produkciu a kvalitu poloprírodných trávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 318-330.

Knotek, S., Žiláková, J.
Wilted silage made from Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam. var. Westerwoldicum) and from herbage of permanent grassland as a diet of diary cows during their lactation period.
Diéta zavädnutej siláže mätonohu jednoročného (Lolium multiflorum LAM. var. Westerwoldicum) a trvalých trávnych porastov počas laktačného obdobia dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 331-340.

Sedliak, V.
The impact of grazing on performance of diary cows.
Vplyv pasenia na úžitkovosť dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 341-355.

Kunský, M., Valihora, B.
Some economic aspects of forage production from grassland.
Ekonomika výroby krmovín na lúkach a pasienkoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 43, 1997, no. 4-5, pp. 356-367.

Top