Volume 47 (2001) - Issue 3

Paračková, A.
Intensive anthropic influence on the soils of Borská nížina lowland.
Intenzívna antropizácia pôd Borskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 3, pp. 161-172.

Hanes, J.
Solonetz in region of village Mocenok.
Slancové pôdy v regióne obce Močenok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 3, pp. 173-187.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 3, pp. 188-201.
Yield, botanical composition and forage quality of renovated grass swards.
Úroda, floristické zloženie a kvalita obnovených trávnych porastov.

Gejduš, J., Kováč, L.
Botanical changes of clover - grass mixtures in the East - slovakian lowland.
Floristické zmeny ďatelinotrávnych miešaniek na Východoslovenskej nížine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 3, pp. 202-213.

Šimala, D.
Prospects for growing highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) in the Slovak republic.
Perspektívy pestovania čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.) na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 3, pp. 214-232.

Gáborčík, N., Žibritová, I.
Chlorophyll concentration in leaves of a range of woody plants.
Koncentrácia chlorofylu v listoch niektorých drevín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 3, pp. 235-241.

Top