Volume 37 (1991) - Issue 11-12

Cagáň, Ľ.
Anatomical structure of pericarp in wheat grains. III. ageing and decomposition of cells during the ripering of grains.
Anatomická stavba oplodia v zrne pšenice. III. starnutie a rozpad buniek počas dozrievania zrna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 881-891.

Benabadji, N., Bouazza, M., Koman, V., Metge, G., Taleb-Bendiab, A.S.
Primary verification of possibility for adaptation of Simmondsia chinensis in region of North-West Algeria.
Prvotné overenie možnosti adaptácie jojoby (Simmondsia chinensis) v oblasti severozápadného Alžirska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 892-903.

Kováč, K.
Effect of date of intensity of soil cultivation on field emergence rate and grain yield of winter wheat of intensive type.
Vplyv termínu a intenzity obrábania pôdy na poľnú vzchádzavosť a úrodu zrna ozimnej pšenice intenzívneho typu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 904-912.

Folkman, I., Jančovič, J.
Effect of alternate intensity of nitrogenous fertilization of stability of floristic composition of grass cover.
Vplyv striedavej intenzity dusíkatého hnojenia na stabilitu floristického zloženia trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 913-922.

Danko, J.
Effectiveness of preparations on the basis of hydrazid of maleic acid from Orobanche ramosa L. in tobacco.
Účinnosť prípravkov na báze hydrazidu kyseliny maleinovej proti záraze konáristej (Orobanche ramosa L.) pri tabaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 923-931.

Kartusek, V.
Ecological approach to the optimization of the organization of the agricultural soil resources.
Ekologický prístup k optimalizácii organizácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 932-946.

Hons, P.
Contribution to the agricultural utilization of solid communal scraps. Biotechnical line.
Příspěvek k zemědělskému využití tuhých komunálních odpadu. Biotechnologická linka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 947-954.

Blaho, R., Uhrín, V., Fľak, P.
Effect of growth intensity of live weight in pre- and postpubertal period on growth and evolution of mammary gland in heifers.
Vplyv intenzity rastu živej hmotnosti v pre- a postpubertálnom období na rast a vývoj mliečnej žľazy jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 955-965.

Nitray, J., Fľak, P., Majerčiak, P.
Analysis of dynamics of progesterone secretion in peripheral blood of sexually mature sows.
Analýza dynamiky sekrécie progesterónu v periférnej krvi pohlavne dospelých prasničiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 966-974.

Kirková, Ž., Mészáros, J.
Contribution to the selected parameters of blood in sturgeon (Acipenser ruthenus L.).
Príspevok k vybraným parametrom krvi jesetera malého (Acipenser ruthenus L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 975-981.

Mertin, D.
Concentration of some mineral elements in young fur of silver fox.
Koncentrácia niektorých minerálnych prvkov v mláďacej srsti strieborných líšok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 982-987.

Molnár, J.
Monitoring of peach twing (Anarsia lineatella Zell., Gelechiidae) by means of pheromone traps.
Monitorovanie psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zell., Gelechiidae) pomocou feromónových lapačov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 11-12, pp. 988-999.

Top