Volume 9 (1962) - Issue 2

Valko, J.
The development of agricultural production in Slovakia dwing the first and second five year plant.
O rozvoji poľnohospodárskej výroby na slovensku v prvom a druhom roku tretej päťročnice.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 2, pp. 81-84.

Derco, M.
Contribution to the question of stand thikness of sunflower (Helianthus Annuus L.)
Príspevok k otázke hustoty porastu slnečnice ročnej (Helianthus Annuss L.)
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 2, pp. 85-96.

Hampl, J., Bízik, J., Moravčík, J.
Results of field and pot experiments with a new preparation of superphosphate.
Výsledky poľných a nádobových pokusov s novým preparátom superfosfátu.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 2, pp. 97-108.

Tureček, K., Müllerová, Ž.
The relation of oestral mucus of cervicis uteri to gestation ability of cattle.
Vztah mikroflóry oestrálního hlenu Cervicis Uteri k zabřezávací schopnosti skotu.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 2, pp. 109-118.

Gabriš, J., Kolde, K.
Produktivity results at sows of the white breeding race at interline-mating in the area of fast Slovakia.
Výsledky úžitkovosti prasníc bieleho ušľachtilého plemena pri medzilíniovej plemenitbe vo východoslovenskom kraji.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 2, pp. 119-128.

Šalý, A., Ondrejka, J., Gahér, S.
The determination of a washingoff of the insecticides.
Zisťovanie zmývateľnosti insekticídov.
Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 2, pp. 129-136.

Top