Volume 32 (1986) - Issue 6

Hanzelík, F., Hlaváčová, Z.
A contribution to the study of conductivity properties of barley grains.
Príspevok k štúdiu vodivostných vlastností zŕn jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 481-485.

Brindza, J.
Effect of the growing medium on the variability of grain weight in the main spike of winter wheat.
Vplyv pestovateľského prostredia na variabilitu hmotnosti zŕn v hlavnom klase ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 486-498.

Andraščík, M., Hulek, Ľ.
Differentiated response of two horse bean varieties to some agrotechnical parameters.
Diferencovaná reakcia dvoch odrôd bôbu obyčajného na niektoré agrotechnické parametre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 499-507.

Baran, M., Lazar, J., Kohut, J.
Nutritional value of the biomass of maize + soybean mixture.
Výživná hodnota biomasy miešanky kukurica + sója.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 508-520.

Rataj, D.
Effect of some abiotic factors on the formation and yields of grass cover.
Vplyv niektorých abiotických činiteľov na tvorbu a úrody trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 521-531.

Kresan, J., Marenčák, L.
A study of the growth and carcass value of pigs of the white fullblood breed from birth to the age of 240 days. II. musculature growth.
Štúdium rastu a jatočnej hodnoty ošípaných bieleho ušľachtilého plemena od uliahnutia do veku 240 dní. II. rast svaloviny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 532-544.

Chrenek, J., Benc, F.
Effect of pedigree getters of the Holstein-Friesian Breed (RED) on the shape properties of udder in Crossbred Ccows with the Slovak Spotted Breed.
Vplyv plemenníkov holštajnsko-frízskeho plemena (RED) na tvarové vlastnosti vemena u kríženiek so slovenským strakatým plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 545-551.

Kováčík, J.
Non-protein nitrogen level in the blood serum of high- and Low-Yielding milk cows.
Hladina nebielkovinového dusíka v krvnom sére vysoko a nízkoúžitkových dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 552-557.

Brestenský, V., Šottník, J., Brouček, J.
Evaluation of the planning solution and yield in thermally non-insulated and partly insulated stables.
Hodnotenie dispozičného riešenia a úžitkovosti v nezateplených a čiastočne zateplených maštaliach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 558-565.

Krupka, I.
Fertility of Barbel (Barbus barbus L. 1758) in the river Vlára.
Plodnosť mreny obyčajnej (Barbus barbus L. 1758) vo Vláre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 6, pp. 566-575.

Top