Volume 48 (2002) - Issue 8

ŽITNÝ, J., KÚBEK, A., ZIMMERMAN, V., TRAKOVICKÁ, A., TOTHOVÁ, K.
Genetic analysis of milk proteins from production age aspect.
Genetická analýza mliečnych proteínov z hľadiska úžitkového veku dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 389-393

MERTIN, D., SÜVEGOVÁ, K., FĽAK, P., POLÁČIKOVÁ, M., SZELESZCZUK, O.
Concentration of some mineral elements in blood of nutrias (Myocastor coypus).
Koncentrácia niektorých minerálnych prvkov v krvi nutrií (Myocastor coypus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 394-400

CSUKA, J., BENKOVÁ, J., BAUMGARTNER, J.
Some physical and biochemical egg quality characteristics of Oravka breed
Vybrané fyzikálne a biochemické ukazovatele kvality vajec plemena Oravka
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 401-406

HORNIAKOVÁ, E., KRIVÁNEK, L.
Production efficiency of the feed mixtures with Lactiferm L5 probioticum for broiler chickens.
Produkčná účinnosť' kŕmnych zmesí s probiotikom Lactiferm LS pre brojlerové kurčatá.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 407-412

KUMPRECHT, I., ZOBAČ, P.
Utilisation of lipase in diets for chicken broilers.
Využití lipázy v krmných směsích pro drůbeží brojlery.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 413-421

HRANČOVÁ, M.
Behaviour of goats with different milk production during their night resting.
Správanie kôz s rozdielnou mliekovou úžitkovosťou počas nočného odpočinku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 422-426

VLÁČIL, R.
Economy of the sheep husbandry system with market production of cheese and milk lambs.
Ekonomika systému chovu oviec s trhovou produkciou syra a mliečnych jahniat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 427-434

FABIŠ, M.
Animal skeletal remains of the La Thene period at the Castle Hill in Nitra.
Skeletové zvyšky zvierat z laténskej doby na Hradnom vrchu v Nitre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 435-442

Top