Volume 33 (1987) - Issue 8

Brindza, J.
Laws of protein accumulation in the wheat grain. II. dependence between the grain weight and the protein content in spikes.
Zákonitosti akumulácie proteínov v zrne pšenice. II. závislosť medzi hmotnosťou zrna a obsahom proteínov v hlavných klasoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 696-707.

Hanuš, J.
Following the chrome content and its depletion from soil by new winter wheat cultivars.
Sledovanie obsahu chrómu a jeho odčerpania z pôdy novými kultivarmi ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 708-715.

Chreneková, E.
Judging the energetic waste from the aspect of a possible intoxication of osils by heavy metals. Part III.
Posúdenie energetického odpadu z hľadiska možnej intoxikácie pôd ťažkými kovmi. III. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 716-723.

Ryšavá, B., Poruba, J.
Effect of the number of days, sum of temperature, sunshine and precipitation at the period of sowing-flowering in some approved hybrids of grain maize.
Vplyv počtu dní, sumy teplôt, slnečného svitu a zrážok v období sejba-kvitnutie u niektorých povolených hybridov kukurice na zrno.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 724-731.

Kostrej, A.
Photosynthetic productivity of grass cover in hay harvest utilization. II. energy balance, efficiency and effectiveness of energy utilization.
Fotosyntetická produktivita trávneho porastu pri senokosnom využívaní. II. energetická bilancia, účinnosť a efektívnosť využitia energie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 732-739.

Gáborčík, N.
Nitrogen fertilization and chlorophyl concentration intall fescue (Festuca arundinacea Schreb.).
Dusíkaté hnojenie a koncentrácia chlorofylu v kostrave trsťovitej (Festuca arundinacea Schreb.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 740-747.

Blaho, R.
Effect of various nourishment level on the growth and development of heifers at the age of 25 days to 18 month.
Vplyv rôznej úrovne výživy na rast a vývin jalovíc vo veku od 25 dní do 18 mesiacov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 748-758.

Lietava, J.
Comparing the structure of time fund consumption of attendants at different grazing system.
Porovnanie štruktúry spotreby časového fondu ošetrovateľov pri rôznom systéme pasenia jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 759-767.

Šimko, Š.
Estimation of societal losses in confiscated livers of slaughter sheep.
Odhad spoločenských strát pri konfiškovaných pečeniach jatočných oviec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 768-775.

Rafay, J., Parkányi, V.
Hematological profile of broiler rabbits during hypomobility stress.
Hematologický profil brojlerových králikov v priebehu hypomobilizačného stresu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 776-784.

Mihina, Š., Kovalčik, K.
Response of dairy cows to changes of he vacuum of the milking machine.
Reakcia dojníc na zmenu podtlaku dojacieho stroja.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 8, pp. 785-792.

Top