Volume 29 (1983) - Issue 1

Kráľovič, J.
Photosynthesis, pathways C3 and C4 and plant productivity.
Fotosyntéza, C3 a C4 dráhy a produktivita rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 1, pp. 3-14.

Čumakov, A.
Contents of microelements in some soil-forming substrates of Slovakia.
Obsah mikroelementov v niektorých pôdotvorných substrátoch Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 1, pp. 15-23.

Hudec, J.
Ureaphosphate in spring barley nutrition. V.increasing rations of solid and suspension NPK fertilizers on the base of ureaphosphate in relation to the yield and quality of spring barley.
Ureafosfát vo výžive jarného jačmeňa. V. rastúce dávky pevného a suspenzného NPK hnojiva na báze ureafosfátu vo vzťahu k úrode a kvalite jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 1, pp. 24-29.

Uhrín, V.
Musculature growth of production type hens. II. muscular fibres and the intersticial connective tissue.
Rast svalov rôznych produkčných typov sliepok. II. svalové vlákna a intersticiálne väzivo.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 1, pp. 30-41.

Karlubík, M., Kresan, J.
Dynamics of nucleic acid concentration in the musculature of pigs during ontogenesis.
Dynamika koncentrácie nukleových kyselín vo svaloch ošípaných počas ontogenézy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 1, pp. 42-50.

Dobálová, M., Pajtášová, Ľ.
Effect of biotin and ground maize feeding on the performance of Japanese quails.
Vplyv skrmovania biotínu a kukuričného šrotu na úžitkovosť japonských prepelíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 1, pp. 51-57.

Blaho, R.
Rearing of improved type heifers of the Slova Spotted Breed.
Odchov jalovíc zošľachtených typov slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 1, pp. 58-68.

Top