Volume 34 (1988) - Issue 3

Karabínová, M.
Winter wheat tillering dynamics in relation to different fertilization rate and methodological conditions of the year.
Dynamika odnožovania ozimnej pšenice vo vzťahu k rôznej intenzite hnojenia a poveternostným podmienkam ročníka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 212-222.

Fecenko, J., Klein, J.
Efficiency of divided and graded nitrogen nutrition on potatoes yield.
Účinnosť delenej a stupňovanej výživy dusíkom na úrodu zemiakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 223-232.

Baran, M., Lazar, J.
Contents of some macroelements in maize-soybean.
Obsah niektorých makroelementov v miešanke kukurice a sóje.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 233-242.

Hanes, J.
A study of the influence of wheat straw and CaCO3 on chemical properties of Albo-gleyic Luvisol under laboratory conditions. VI. effect of examined components on the content and dynamics of single nitrogen forms.
Štúdium vplyvu pšeničnej slamy a CaCO3 na chemické vlastnosti illimerizovanej pôdy oglejenej v laboratórnych podmienkach. VI. vplyv skúmaných komponentov na obsah a dynamiku jednotlivých foriem dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 243-253.

Juhásová, G., Příhoda, A.
Witheringcauses of skimmias.
Príčiny usychania skimmií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 254-267.

Kulíšková, Ľ.
Histological characteristic of the small and large intestines in two breeds and crossbreds of beef cattle.
Histologická charakteristika tenkého a hrubého čreva u dvoch plemien a krížencov hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 268-275.

Antal, J., Svetlanská, M.
Effect of milk mixture consuption on the consumption of plant feedstuffs in calf rearing.
Vplyv spotreby mliečnej zmesi na spotrebu rastlinných krmív pri odchove teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 276-282.

Uhliar, J., Pšenica, J., Rybanská, M.
Indices of body dimensions of high-yield cows of the Slovak Spotted Breed.
Indexy telesných rozmerov vysokoúžitkových kráv slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 283-291.

Paška, I., Hladký, V., Eliáš, S., Lackovič, J.
Effect of he change of medium on piglet rearing and pig fattening.
Vplyv zmeny prostredia na odchov prasiat a výkrm ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 292-301.

Uhrín, P.
A study of myoglobin level in some muscles of growing pigs.
Sledovanie hladiny myoglobínu v niektorých svaloch rastúcich ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 302-306.

Kolataj, A., Rysińska, J., Wedrzyk, M., Bulla, J., Rafay, J., Parkányi, V.
Effect of starvation and immobilization on the activity of hydrogenase lactate in the liver and kidneys of rabbits.
Vplyv hladovania a imobilizácie na aktivitu laktátdehydrogenázy v pečeni a obličkách králikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 3, pp. 307-312.

Top