Volume 30 (1984) - Issue 9

Andraščík, M., Karabínová, M.
Following the formation and reduction of fertility elements in relation to the final yield of winter wheat.
Sledovanie tvorby a redukcie prvkov úrodnosti vo vzťahu k výslednej úrode ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 785-798.

Lichner, S., Zápotočný, V.
Effect of irrigation on the amount and stabilization of perennial fodder crop yields.
Vplyv závlahy na výšku a stabilizáciu úrod viacročných krmovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 799-806.

Nitranský, Š.
The correlationship and the relation of regression between stem thickness and efficiency of trees of a wider complex of apricot varieties.
Korelačný a regresný vzťah medzi hrúbkou kmeňa a výkonnosťou stromov širšieho súboru odrôd marhúľ.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 807-814.

Maňkovská, B.
Contamination of cereals, potatoes and maize with fluorine and sulphur.
Kontaminácia obilia, zemiakov a kukurice fluórom a sírou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 815-821.

Gáborčík, N.
Dynamics of chlorophyl content in the leaves of orchard grass (Dactylis glomerata L.).
Dynamika obsahu chlorofylu v listoch reznačky laločnatej (Dactylis glomerata L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 822-830.

Semjan, Š., Kažimír, L.
Milk efficiency of high-production milk cows of the Slovak Spotted Cattle.
Mlieková úžitkovosť vysokoúžitkových dojníc slovenského strakatého dobytka. I. produkcia mlieka a tuku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 831-840.

Bulla, J., Cibuľa, M., Sarvašová,E.
Activity of some enzymes and concentration of metabolites in the blood plasma of milk cows in relation to the genotype and milk efficiency.
Aktivita niektorých enzýmov a koncentrácia metabolitov v krvnej plazme dojníc vo vzťahu ku genotypu a mliekovej úžitkovosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 841-848.

Kulíšek, V., Marenčák, L.
Microscopic characteristic of the musculature of pelvic limb of the rabbit.
Mikroskopická charakteristika svalov panvovej končatiny králika. I. typy svalových vláken a ich úroda.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 849-855.

Vavák, V.
Etological analysis of the activity of milk cows in the run and in the medium of great-capacity loose housing.
Etologická analýza činnosti dojníc vo výbehu a v prostredí veľkokapacitného voľného ustajnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 856-862.

Grofík, R.
Development of the cost rate and production of selected farm crops.
Vývoj nákladovosti a produckcie vybraných poľnohospodárskych plodín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 863-872.

Top