Volume 37 (1991) - Issue 6

Gregorová, H.
Fertility of stubble mustanrd family (Brassicacea) catch crops in conditions without irrigation of maize-growing region.
Úrodnosť strniskoých kapustovitých medziplodín v bezzávlahových podmienkach kukuričné oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 497-508.

Pačuta, V.
Changes in amino acid and amide nitrogen content in soil in dependence of different fertilization.
Zmeny v obsahu amínokyselinového a amidického dusíka v pôde v závislosti od rôzneho hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 509-519.

Chreneková, E., Lahučký, L.
Root cadmium intake in different growth phases and its enfluencing by selenium.
Koreňový príjem kadmia v rôznych rastových fázach a jeho ovplyvnenie selénom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 520-528.

Szabová, T., Bártha, Š., Musatovová, O.
Migration of heavy metals through food chains.
Migrácia ťažkých kovov cez články potravinového reťazca.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 529-536.

Čumakov, A.
Chemical methods of fractionation of microelements in soils. V. zinc.
Chemické metódy fracionácie mikroelementov v pôdach. V. zinok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 537-541.

Pajtáš, M., Svetlanská, M.
Effect of higher feeding intensity of heifers with calf on feed and nutrient consuption after calving.
Vplyv vyššej intenzity kŕmenia vysokoteľných jalovíc na spotrebu krmvín a živín po otelení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 542-548.

Kovalčik, K., Kovalčiková, M., Gaduš, J., Brouček, J.
Effect of alternate influencing of high temperatures on behaviour and some physiological indices in milk cows.
Vplyv striedavého pôsobenia vysokých teplôt na správanie a niektoré fyziologické ukazovatele dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 549-556.

Žitný, J., Hluchý, S.
Postnatal development of rabbit´s testes. II. growth of testes weight and core dimension of leydig´s cells.
Postnatálny vývoj semmeníkov králika. II. rast hmotnosti semenníkov a rozmerov jadier leydigových buniek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 557-564.

Bastl, I., Kirka, A., Kirková, Ž.
Ichtyofauna and its parameters in spring region of the Ipeľ river with regard to brown trout (Samo trutta M. fario L.).
Ichtyofauna pramennej oblasti Ipľa a jej parametre so zreteľom na pstruha potočného (Samo trutta M. fario L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 565-576.

Zajonc, I.
Effect of temperature and moisture on reproduction and growth of earthworms Eisenia fetida species in rabbit dung.
Vplyv teploty a vlhkosti na rozmnožovanie a rast dážďoviek druhu Eisenia fetida v králičom struse.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 6, pp. 577-590.

Top