Volume 51 (2005) - Issue 3

KOVÁČ, K., ŽÁK, Š., LEHOCKÁ, Z.
Production and qualitative parameters of winter wheat (Triticum aestivum L.) in integrated and low-input system.
Produkčné a kvalitatívne parametre pšenice ozimnej (Triticum aestivum L.) pestovanej v integrovanom a low-input systéme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 3, pp. 113-121.

DRIMAL, J.
Seed quantity, quality and vitality parameters as affected by winter wheat spikes treatment with biological preparations against Fusarium head blight.
Vplyv ošetrenia klasov pšenice ozimnej biologickými prípravkami proti fuzarióze na vybrané ukazovatele kvantity, kvality a vitality zrna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 3, pp. 122-132.

VEVERKA, K.
Effect of a solution of urea + ammonium nitrate (UAN) on the penetration of 45Ca in winter rape leaves and its redistribution within the plant.
Vliv DAM-390 na průnik 45Ca do listu řepky ozimé a na jeho redistribuci v rostline.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 3, pp. 133-137.

GÁBORČÍK, N.
Net assimilation rate of some C3 grasses over vegetation period.
Dynamika čistého výkonu fotosyntézy niektorých druhov C3 tráv vo vegetačnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 3, pp. 138-144.

HANZES, Ľ., BRITAŇÁK, N., ILAVSKÁ, I.
Production ability of grasses of higher water-soluble carbohydrate content in mountain production area.
Produkčná schopnosť tráv s vyšším obsahom vodorozpustných sacharidov v horskej výrobnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 3, pp. 145-150.

DRONZEK, T., ROVAŠ, M.
Utilization of some grass cultivars in ewe-lamb grazing.
Využitie niektorých druhov tráv v pasienkovom odchove jahníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 3, pp. 151-158.

BEŇOVÁ, Z., OBERT, B., MASNICA, M., PREŤOVÁ, A.
Androgenic response in anther and microspore culture of maize.
Androgénna odozva peľnicových a mikrospórových kultúr kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 3, pp. 159-163.

PREŤOVÁ, A.
Implication of natural and induced haploids in plant breeding.
Využitie prírodných a indukovaných haploidov v šľachtení rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 3, pp. 164-167.

Top