Volume 38 (1992) - Issue 12

Illéš, L.
Theoretical and actual natural production of spring barley grain as the index of rationalization of fertilization.
Teoretická a skutočná naturálna produkcia zrna jarného jačmeňa ako ukazovatele racionalizácie hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 12, pp. 913-920.

Baran, M.
Effect of urea on mycotoxic contamination and nutrient content in stored maize.
Vplyv močoviny na mykotoxickú kontamináciu a obsah živín v skladovanej kukurici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 12, pp. 921-926.

Líška, E., Večerová, E., Obtulovič, P.
Structure of the agricultural networks in the aricultural enterprises of Nitra district.
Štruktúra poľnohospodárskych sústav v poľnohospodárskych podnikoch okresu Nitra.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 12, pp. 927-934.

Špánik, F., Repa, Š.
Period 1981-1990 - decade of drought in the agroclimatic conditions of Nitra.
Obdobia 1981-1990 - desaťročie sucha v agroklimatických podmienkach Nitry.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 12, pp. 935-939.

Kasanická, Z.
Production of the agricultural crops in territory influeneed by Gabčikovo-Nagymaros barrage power station.
Produkcia poľnohospodárskych plodín na území ovplyvnenom vodným dielom Gabčíkovo-Nagymaros.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 12, pp. 940-946.

Brouček, J., Mihina, Š., Janči, P., Kovalčik, K.
Calf rearing by means of electronically controlled automatic machine after finishing of prophylactoric period.
Odchov teliat pomocou elektrinicky riadeného automatu po skončení profylaktórneho obdobia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 12, pp. 947-952.

Chrenek, J.
Milk production and content of mineral substances in milk cows of milk utiity type.
Produkcia mlieka a obsah minerálnych látok u dojníc mliekového úžitkového typu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 12, pp. 953-959.

Siget, J., Sommer, A., Petrikovič, P., Svetlanská, M.
Effect of bovine growth hormone application on milk quality and quantity.
Vplyv aplikácie bovinného rastového hormónu na množstvo a kvalitu mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 12, pp. 960-968.

Top