Volume 26 (1980) - Issue 7

Bielek, P., Bedrnová, Ľ.
Effect of the sampling process and modification of the soil sample on its capability of releasing CO2 into the atmosphere.
Vplyv spôsobu odberu a úpravy pôdnej vzorky na jej schopnosť uvoľňovať CO2 do atmosféry.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 7, pp. 609-615.

Zimková, M.
Effect of intensive manuring with mineral fertilizers on the chemical composition of grass cover.
Vplyv intenzívneho hnojenia priemyselnými hnojivami na chemické zloženie trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 7, pp. 616-623.

Miklášová, M.
Occurrence frequency of transgressions in the F2 generation of intervarietal hybrids of winter wheat. Part II.
Frekvencia výskytu transgresií v F2 generácii medziodrodových hybridov ozimnej pšenice. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 7, pp. 624-627.

Miklovič, D., Petrovičová, G.
Nutrient content in sugar beet during the vegetative period and its relationship to some quality indices.
Obsah živín v cukrovej repe počas vegetačného obdobia a jeho vzťah k niektorým kvalitatívnym ukazovateľom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 7, pp. 628-635.

Karlubík, M.
Amino acid composition of proteins of some european and american varieties of soybean.
Aminokyselinové zloženie proteínov niektorých európskych a amerických odrôd sóje.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 7, pp. 636-644.

Sidor, V., Hladký, V., Lackovič, J.
Experimental verification of habituation of pigs of various breeds and age categories.
Pokusné overovanie habituácie ošípaných rôznych plemien a vekových kategórií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 7, pp. 645-653.

Habovštiak, J.
A study of the ethology of lambs grazed by enclosure system.
Štúdium etológie pasenných jahniat oplôtkovým systémom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 7, pp. 654-660.

Havelka, B., Halaša, M., Bory, J., Maloušek, V., Paureová, A., Sabo, J., Trávniček, M., Šeševičková, A.
The share of some species of bacterial microorganisms in the ethology of mastitis of milch cows in Slovakia over the years 1967-1977.
Podiel niektorých druhov bakteriálnych mikroorganizmov na etiológii mastitíd dojníc na Slovensku v r. 1967-1977.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 7, pp. 661-666.

Top