Volume 25 (1979) - Issue 9

Hraška, Š.
Genetická podmienenosť technologickej kvality pšeničnej múky. II. čas vývinu cesta.
Genetická podmienenosť technologickej kvality pšeničnej múky. II. čas vývinu cesta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 693-699.

Zrubec, F.
Elimination of swelling and shrinking processes - the basic condition of stabilization of cultivation practices in heavy soils.
Eliminovanie procesov napučiavania a zmršťovania - základná podmienka stabilizácie zúrodňovacích zásahov na ťažkých pôdach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 700-710.

Kandera, J.
Reaction of spring barley to nitrogen fertilizing.
Reakcia jarného jačmeňa na hnojenie dusíkom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 711-717.

Gubiš, V.
Combined inoculation of Palava lucern with some pathogens.
Kombinovaná inokulácia lucerny Palava s niektorými patogénmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 718-726.

Krucká, M.
Photosynthesis rate of grapevine leaves in dependent on insolation.
Intenzita fotosyntézy listov viniča v závislosti od insolácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 727-733.

Kliment, J., Pšenica, J., Rybanský, J.
Evaluation of crossbred cows of F1 generation of the Slovak Spotted x Holstein-Friesian red spotted breed. II. body dimensions of cows after the first calving.
Zhodnotenie kríženiek F1 generácie slovenské strakaté x holštajnskofrízske červenostrakaté plemeno. II. telesné miery kráv po 1. otelení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 734-741.

Poltársky, J., Majerčiak, P.
Performance of crossbred sows of various type in the process of hybridization.
Výkonnosť prasníc kríženiek rôznych typov v procese hybridizácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 742-748.

Halaj, M.
A study of relationships between properties of hen eggs. III. correlationships between properties of the shell during egg-laying.
Štúdium vzťahov medzi vlastnosťami slepačích vajec. III. korelácie medzi vlastnosťami škrupiny počas znášky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 749-756.

Blaho, R.
Research of the optimum proportion of variously modified hay in the complete feed ration for calf breeding.
Výskum optimálneho zastúpenia rôzne upraveného sena v kompletnej kŕmnej dávke pre odchov teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 9, pp. 757-766.

Top