Volume 25 (1979) - Issue 12

Hraška, Š.
Genetic conditioning of wheat meal quality. V. Dough softening.
Genetická podmienenosť kvality pšeničnej múky. V. mäknutie cesta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12 pp. 951-960.

Boháč, J., Tóth, P.
A study of the relationship of plant height to some characters in the F2 generation of spring barley.
Štúdium vzťahu výšky rastlín k niektorým znakom v F2 generácii jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12, pp. 961-969.

Ferik, M.
Effect of seeding rate, sowing date and the chosen manuring system on the geometry of plants and the architecture of stand with its reflection in the economic yield.
Vplyv výsevku, času sejby a voleného systému hnojenia na geometriu rastlín a architektúru porastu s odzrkadlením sa na hospodárskej úrode.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12, pp. 970-977.

Šolc, C., Paulech, C.
Reaction of selected wheat cultivars on new physiological races of the fungus Erysiphe graminis DC. f. sp. Tritici Marchal.
Reakcia vybraných kultivarov pšenice na nové fyziologické rasy huby Erysiphe graminis DC. f. sp. Tritici Marchal.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12, pp. 978-982.

Peter, V., Chrappa, V., Grom, A. et al.
Effect of some technological factors on the performance and production economics of broilers.
Vplyv niektorých technologických činiteľov na úžitkovosť a ekonomiku výroby broilerov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12, pp. 983-993.

Jurčo, V., Frtús, J.
Effect of the secondary stimulation of udder on the content of fat and proteins in milk.
Vplyv sekundárnej stimulácie vemena na obsah tuku a bielkovín v mlieku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12, pp. 994-1003.

Ledeč, M., Škrobánek, P., Csuka, J., Šteňová, M.
Testing of suitable diluents in the insemination of pearl hens.
Testovanie vhodných riedidiel pri inseminácii perličiek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12, pp. 1004-1011.

Frtús, J., Faško, J., Fľak, P.
Correlationships of protein content to lactations in view of monthly analyses.
Závislosti obsahu bielkovín a laktácie vzhľadom na mesačné rozbory.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12, pp. 1012-1020.

Podstavek, B.
Technological solution of dung pipeline terminals of animal farm large-production.
Technické riešenie hnojových koncoviek fariem živočíšnej veľkovýroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979, no. 12, pp. 1021-1036.

Top