Volume 27 (1981) - Issue 10

Hraška, Š.
Variability of genetic characteristics of yieldforming factors in winter wheat.
Premenlivosť genetických charakteristík úrodotvorných faktorov pri ozimnej pšenic.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 853-864.

Hanes, J.
A study of the change of selected plant residues and of the formation of watersoluble components. II. decomposition of plant residues and formation of watersoluble components.
Štúdium premeny vybraných rastlinných zvyškov a tvorby vodorozpustných komponentov. II. rozklad rastlinných zvyškov a tvorba vodorozpustných organických látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 865-846.

Ferik, M.
Effect of sowing term, manuring and stand management on the architecture of plants.
Vplyv času sejby, hnojenia a organizácie porastu na architektúru rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 877-886.

Bielek, P.
Possibilities of nitrogen nutrition of plants in relation to pedological and production conditions. II. formation and accumulation of mineral nitrogenous nutrients in soil.
Možnosti dusíkatej výživy rastlín vo vzťahu k pedoekologickým a výrobným podmienkam. II. tvorba a akumulácia minerálnych dusíkatých živín v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 887-895.

Marek, J., Hraška, Š., Bežo, M.
Protein formation and accumulation in the wheat endosperm.
Tvorba a akumulácia bielkovín v endosperme pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 896-903.

Miklášová, M.
A study of transgression stability in winter wheat hybrid combinations. Part II.
Štúdium stability transgresie v hybridných komináciách ozimnej pšenice. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 904-911.

Baran, M., Jalč, D.
Effect of the physical form of hay on rumen fermentation in feed rations containing saw dust.
Vplyv fyzikálnej formy sena na bachorovú fermentáciu pri kŕmnych dávkach s pilinami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 912-919.

Chrenek, J.
Body dimensions of milch cows of the Slovak Pinzgau Breed in lactations I-V.
Telesné rozmery dojníc slovenského pinzgauského plemena v I.-V. lakácii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 920-925.

Bartko, P., Vrzgula, L., Michna, A., Chyla, M.
Acidobasic haemostasis of milch cow blood in different types of diets in the maize and potato area.
Acidobázická homeostáza krvi dojníc pri rozdielnych typoch diét v kukuričnej a zemiakárskej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 926-932.

Pajtáš, M., Petrikovič, P.
Nutrient digestbility in cows fed maize silage with hay or supplementary feed mixture.
Stráviteľnosť živín dojníc kŕmených kukuričnou silážou so senom alebo doplnkovou kŕmnou zmesou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 10, pp. 933-939.

Top