Volume 19 (1973) - Issue 4

Pevný, V., Špánik, F.
Effect of air humidity on the ripening of spring barley.
Vplyv vlhkosti vzduchu na dozrievanie jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 4, pp. 243-248.

Puškár, J., Jedličková, H.
Effect of solid exhalates from the Banská Bystrica cement works on some agricultural crops.
Vplyv tuhých exhalátov z cementárne Banská Bystrica na niektoré poľnohospodárske plodiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 2001, N. 3, pp. 249-255.

Habovštiak, J.
Intensive nutrition in the vegetation of Nardetum strictae type and its subsequent effect.
Intenzívna výživa na porastoch typu Nardetum strictae a jej následné pôsobenie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 4, pp. 256-262.

Krajný, P.
Effect of light on the germination of the chlamydospores of Ustilago tritici (Pers.) Jens.
Vplyv svetla na klíčenie chlamydospór prašnej sneti pšeničnej Ustilago tritici (Pers.) Jens.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 4, pp. 263-270.

Lutonská, P.
A contribution to the determination of cobalt content in soils, plant and other biological materials.
Príspevok k stanoveniu obsahu kobaltu v pôdach, rastlinách a iných biologických materiáloch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 4, pp. 271-278.

Majerčiak, P.
Effect of restricted feeding of pregnant sows and of ad libitum feeding of suckling sows in comparison with the traditional feeding on the total performance.
Vplyv reštringovaného kŕmenia prasných prasníc a adlibitného kŕmenia dojčiacich prasníc v porovnaní s tradičným kŕmením na celkovú úžitkovosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 4, pp. 279-286.

Chrenek, J., Plesník, J.
A study of some qualitative indices of meat and fat of the bullcalves of the slovak spotted bred and its crossbreds of F1 generation with the blackspotted lowland catlle of various type.
Štúdium niektorých kvalitatívnych ukazovateľov mäsa a tuku býčkov slovenského strakatého plemena a jeho krížencov F1 generácie s čiernostrakatým nížinným dobytkom rôzneho typu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 4, pp. 287-294.

Belanská, E.
Calcium content in the blood serum of sheep.
Obsah vápnika v krvnom sére oviec.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XIX, 1973, N. 4, pp. 295-299.

Polák, J., Hlaváč, J., Říman, L.
Polyploids of perennial feedstuffs. XXVI. Evaluation of the tetraploid forms of Trifolium L. in a mountainous production area of Czechoslovakia.
Polyploidy viacročných krmovín. XXVI. Vyhodnotenie tetraploidných foriem Trifolium L. v horskej výrobnej oblasti Československa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XIX, 1973, N. 4, pp. 300-305.

Top