Volume 50 (2004) - Issue 7 -9

SOBOCKÁ, J.
Comparison of soil units according to taxonomies of MSCS ČSFR 1991 and MSCS SR 2000.
Porovnanie pôdnych jednotiek podľa taxonómií MKSP ČSFR 1991 a MKSP SR 2000.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 113-123

BARANČÍKOVÁ, G.
Soil organic matter and humic acids chemical structure of calcaric and non-calcaric mollic fluvisol.
Pôdna organická hmota a chemická štruktúra humínových kyselín karbonátovej a nekarbonátovej čiernic.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 124-131

BUJNOVSKÝ, R., MIKLOVIČ, D., TORMA, S.
Spatial variability of selected soil agrochemical parameters with regard to precise fertilizer application.
Priestorová variabilita vybraných agrochemických parametrov pôdy s ohľadom na presnú aplikáciu priemyselných hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 132-138

VILČEK, J.
Zonal and productive-economical characteristics of farmland in East Slovakian Lowland.
Zonálnost' a produkčno-ekonomická charakteristika poľnohospodárskych pôd Východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 139-146

MAKOVNÍKOVÁ, J.
Effect of soil parameters on distribution of manganese and nikel in soils of Slovakia.
Vplyv pôdnych parametrov na distribúciu mangánu a niklu v pôdach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 147-153

BIELEK, P.
Some potentials to external affects of soils.
Vybrané potenciály externých vplyvov pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 154-161

STYK, J.
Appropriateness using of satellite images on detection of eroded agricultural soils.
Vhodnosť využitia satelitných snímok pri detekcii erodovaných poľnohospodárskych pôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 162-168

Top